Venstre og regjeringens forslag til rusreform ble lagt fram på fredag 18.2. Venstre vil at rusavhengige skal få helsehjelp fremfor straff. Dette vil gi dem den hjelpen de trenger og verdigheten tilbake.

I over 20 år har Venstre kjempet for en rusreform som flytter innsatsen fra å straffeforfølge folk som lider av rusavhengighet til å gi dem helsehjelp og styrke behandlingskapasitetene. Dette vil utgjøre et paradigmeskifte i norsk rusomsorg. For oss handler det om at noen av de menneskene som har det aller vanskeligst må bli møtt på en helt annen måte. Mange tiårs strafferegime har ikke fungert.

Norge er på europatoppen i overdosedødsfall. I 2018 døde 286 mennesker av overdoser. Hvert eneste dødsfall er en enorm tragedie, og et resultat av en ruspolitikk som skader mer enn den hjelper. Det er nettopp på grunn av disse skyhøye overdosetallene at Venstre har jobbet for å flytte norsk ruspolitikk i en mer human retning. Og det er nettopp på grunn av disse tallene at det haster å få på plass en rusreform som gir rusavhengige hjelp fremfor straff.

I 2002 gikk en samlet straffelovkommisjone inn for en reduksjon i strafferammene og straffeutmålingen for narkotikaovertredelser. Stoltenberg-utvalget viste, på lik linje med Venstres landsmøte i 2010, til at man skulle se til Portugal og deres modell for avkriminalisering for eget bruk. Regjeringens rusreformutvalg slo fast i 2019 at straff ikke begrenser rusbruk. Det er utdypet i en 416 sider lang fagrapport med internasjonal forskning og erfaringer fra andre land. Vi må lytte til kunnskap og fagfolk.

Gjennom mange år har vi lyttet til erfaringer fra andre land som har klart å få ned overdosedødsfallene. Retningen som regjeringen nå foreslår for Norges narkotikapolitikk er også i tråd med anbefalinger fra alle FN-organer, som FNs kontor for narkotika og kriminalitet, Det internasjonale narkotikakontrollbyrået, Verdens helseorganisasjon og FNs høykommissær for menneskerettigheter. Erkjennelsen er at skal vi få til en økt verdighet for rusavhengige må vi slutte å straffeforfølge mennesker som er syke og trenger helsehjelp. Skal vi bekjempe narkotika gjør vi ikke det med å forfølge rusavhengige, men rette innsatsen inn mot bakmennene.

Flere tiårs strafferegime har smertefullt lært oss at straff ikke fungerer. Straff får ikke ned narkotikabruken i samfunnet. Tvert imot, så kan straff av og til gjøre vondt verre. Det kan gjøre det vanskeligere for de med rusproblemer å oppsøke hjelp. Det kan gjøre det vanskeligere for pårørende å avdekke rusproblemer. Og det bidrar til stigmatisering, marginalisering og utstøting av en sårbar og utsatt gruppe. Vi kan ikke lenger stå å se på at folk fornedres og ydmykes, og kalles kriminelle når de er syke. Rusreformen vil gi disse menneskene friheten og verdigheten tilbake.

Venstre har i mange år vært tidlig ute med å foreslå endringer som har gjort ruspolitikken i Norge mer human. Enten det handler om å gi milliarder av kroner til oppfølging av rusavhengige, tillate heroinassistert behandling for de tyngste brukerne eller åpne sprøyterom som hindrer overdosedødsfall. Med dette forslaget vil vi endelig sette punktum for mange tiår med en feilslått ruspolitikk. Med Venstre i regjering skal rusavhengige endelig få hjelp framfor straff.