NAV er nordmenns sikkerhetsnett i vanskelige tider, med mange virkemidler for å bidra til at personer kommer i arbeid eller aktivitet, og som sikrer sosial og økonomisk trygghet. Hvorfor er det da fortsatt slik at mange ungdommer føler seg utrygge i møtet med NAV?

Å være ung og havne innenfor NAV-systemet samtidig som dine jevnaldrende er i gang med å peke ut sine karrièrer og fremtidsplaner øker risikoen for sosial ekskludering og utenforskap. Utsikten til varig lavinntekt skaper en mørk sky over den unges håp på vei inn i voksenlivet.

Møtene med NAV

Voksne for Barn undersøkte i 2016 hvordan unge brukere opplevde møtene med NAV. De samtalene gjorde oss bekymret over hvordan vi som samfunn ikke er i stand til å sikre en tilstrekkelig levestandard for mange i denne gruppen. Derfor har vi nå, fem år senere, gått tilbake og undersøkt på nytt. For å finne ut om NAV har blitt bedre tilrettelagt for unge, og om det tilbys likeverdige tjenester over hele landet. Resultatet har vi samlet i en ny rapport, «NAV-ungdomsvennlig».

De unge brukerne av NAV vi har snakket med bekrefter at det fortsatt er store ulikheter mellom saksbehandlere og mellom kommuner. Hvordan tilgjengelighet, informasjon, og hvordan tjenester er organisert i møte med ungdommene virker nærmest tilfeldig.

Kamp mot systemet

Flere er riktignok fornøyd med at de etter hvert har fått økonomisk hjelp, men at veien til hjelp har vært preget av kamp mot systemet. De forteller også om skuffelse over å «bare» få hjelp til trygd, og ikke til skolegang som var det de selv håpet på.

Flere av de unge som har bidratt til rapporten har psykiske helseutfordringer, og mener at NAV ikke møter de godt nok på dette temaet. De etterlyser mer kunnskap om psykisk helse hos de ansatte, og bedre tilrettelegging fra NAV. De føler seg som en kasteball i systemet, og NAV sin rolle i samarbeidet mellom ulike instanser som lege, psykolog og barnevern er ulikt praktisert.

Hva skal til?

Rapporten levner ingen tvil om at opplevelsen med NAV er svært personavhengig. Det er saksbehandleren som forminsker eller forsterker følelsen av skam, utjevner det skjeve styrkeforholdet og påvirker den unges håp for fremtiden. Møtet med, og opplevelsen av, saksbehandler og veileder blir trukket frem av både de med negative og positive opplevelser av NAV.

Jeg håper alle saksbehandlere og veiledere i NAV tar seg tid til å lese sitatene og de unges ønskeliste. Ungdommene beskriver selv hvilke egenskaper de ønsker seg, og hvordan de trenger å bli møtt. En god saksbehandler eller veileder er livsviktig for disse ungdommene.