Sandefjord Bedehus er en forening som i likhet med mange andre frivillige lag og foreninger sliter med manglende rekruttering. Foreningen har bestått siden litt etter midten av 1800-tallet, og bedehuset ble bygget i 1878. Siden den gang har Sandefjord Bedehus vært foreningens åndelige hjem og fungert som menighetens forsamlingslokale.

Forgjengerne til dagens medlemmer har lagt inn i sine statutter et forbud mot bruk av bygget til annet enn kristelig virksomhet. En bestemmelse dagens medlemmer og styre forholder seg lojalt til. En bør ikke dra lenger enn til Larvik for å se eksempel på alternativ bruk av tidligere forsamlingslokale, her er bedehuset blitt restaurant og utested. Foreningen Sandefjord Bedehus ønsker ikke en slik utvikling her, hva enten bruken hadde vært restaurant, kontorer, forretning, treningssenter eller annet.

Krevende beslutning

Foreningen Sandefjord Bedehus har etter nøye og langvarige interne diskusjoner besluttet salg. De har alle et nært og personlig forhold til bygget, og det sier seg selv at beslutningen om rivning som forutsetning for salg har sittet «langt inne å ta».

Dette er både en tung og smertelig beslutning fra foreningens medlemmer og styre, det er ikke noe de har tatt lett på. Utsagn om at det «bare er å endre vedtektene» faller på denne bakgrunn på sin egen urimelighet.

Ber om respekt

Sandefjord Bedehus ber om respekt for de vedtak som er fattet av menigheten, og at de vurderingene de som eier av bygget har gjort blir respektert av storsamfunnet.

Avtalen mellom Sandefjord Bedehus og Inter Eiendom AS om kjøp av eiendommen trer i kraft først dersom det blir gitt tillatelse til riving. Dersom slik tillatelse ikke blir gitt, faller avtalen i sin helhet bort. Inter Eiendom er altså ikke «ny eier» slik Tor Steinar Mathiassen feilaktig legger til grunn i SB 01.09.22.

Uviss fremtid

Dersom avtalen faller bort, går bygningen en uviss fremtid i møte i det foreningen erkjenner at de ikke har mulighet for å vedlikeholde bygget på en slik måte at dagens standard opprettholdes. De er redde for at bygget på sikt vil forfalle, og det er ikke en ønsket situasjon. Verken for menigheten eller for byen. Foreningen har ikke økonomi til å «skape noe nytt og unikt med eiendommen» slik Tor Steinar Mathiassen utfordrer til, de har ikke engang økonomi til å beholde den som den er.

I samme artikkel i Sandefjords Blad er det fra Tor Steinar Mathiassens side også pekt på at Sandefjord Bedehus er en del av trehusbebyggelse/samling av trehus som også omfattes av Advokathuset Sandefjord, samt nabobygget Rådhusgata 8.

Misvisende

Det er misvisende i forhold til den fremtidige situasjonen i området. Hva angår Advokathuset Sandefjord og Rådhusgata 8 er det vedtatt en områdeplan som legger til rette for bebyggelse i 5 etasjer med saltak, lik den man i dag ser i «Dokkenkvartalet».

Om man sier nei til rivning av bedehuset, vil det på sikt bli isolert, akkurat som Turistforeningens bygg/gamle Skippergata 6. Omkringliggende trehusbebyggelse vil etter hvert forsvinne i tråd med reguleringsplan vedtatt av Sandefjord kommune. Dette er en ønsket og politisk vedtatt utvikling av sentrum.

Les også

Bedehuset i Rådhusgata 5

Dette er fanget opp i kommunedirektørens innstilling til utvalget hvor det heter: «I tillegg er tilliggende kvartaler under utvikling slik at det anses som en risiko for at Bedehuset kommer til å bli liggende uten bruk mellom ny og mer moderne bebyggelse.»

Utviklingsområde

Det er presisert fra Tor Steinar Mathiassen at de meninger han målbærer, er et «soloutspill» fra ham, det må respekteres. Men for en utbygger er det helt nødvendig med forutsigbare rammer for å arbeide sammen med både administrasjon og politikere om langsiktig byutvikling.

Sandefjord Bedehus ligger innenfor et område som i kommuneplanen er avsatt til sentrumsformål, i praksis innebærer dette en kombinasjon av bolig og næring. Utbygger ønsker å gjennomføre et prosjekt i harmoni med murbyen og den øvrige bebyggelse i nærheten. Utbyggingen vil gi rom for bymessig boligbebyggelse med et indre gårdsrom og utadrettet næringsareal. Dette er kvaliteter som vil styrke sentrum i byen, lik det som er planen med omliggende kvartaler.