Da Høyre, Sp og Frp gikk imot kommunedirektørens innstilling som gjelder mobilitetsplanen, sørget de med én stemmes overvekt for at Sandefjord ikke har noen reell og troverdig plan for hvordan vi skal løse fremtidens trafikk- og kollektivløsninger. De viser også at FNs bærekraftsmål og vedtatte miljø og klimaplaner kun er til bruk i festtaler og ikke en villet politikk.

La fram en god plan

Kommuneadministrasjon har arbeidet frem en veldig god mobilitetsplan for Sandefjord. Den har som utgangspunkt at vi skal ha et nullvekstmål i biltrafikken. Sandefjord jobber hardt for vekst i antall innbyggere og vekst i næring. Et nullvekstmål betyr at veksten i antall innbyggere ikke skal gi vekst biltrafikk. Veksten skal tas ut ved at flere benytter kollektivtransport, sykkel eller gange. I Sandefjord bor 85 % (58.000) av kommunens befolkning (65.000) mindre enn 10 minutter på elsykkel fra Sandefjord sentrum.

Planen administrasjon har laget, har fått veldig gode tilbakemeldinger fra overordnede myndigheter, da den er gjennomarbeidet og basert på kunnskap, kompetanse og erfaring fra andre byer.

Gjelder ikke kun bomring

Diskusjoner som dette har lett for å bli en diskusjon for eller imot bompenger. Det bør den ikke være.

Sandefjord Arbeiderparti mener at vi må løfte blikket og se hva det er vi ønsker for Sandefjord fremover. Hvordan vil en tunnel gjennom Preståsen kunne forandre bybildet? Kan vi stenge av Kilgata, eller kanskje redusere den til en miljøgate? Hvordan hadde dette i så fall påvirket muligheten vår til å kunne åpne opp byen mot sjøen, hvor dagens Kilgate ligger som en trafikkert, støyende sperre?

Må gjøre det lettere å reise trygt

Vi får om noen år en ny jernbanestasjon i Sandefjord. Hvordan kan vi sikre den som et kollektivpunkt hvor man på enkelt vis når ut til store deler av byen kollektivt? Dessuten: hvordan kan vi sikre at sykkel og gange fra jernbanestasjon til sentrum skjer på en idyllisk og trygg måte uten å måtte sette seg i en bil? Det er disse tingene vi nå skal ta stilling til når vi ønsker å sette i gang arbeidet med en bypakke.

Vi skal huske at 85 % (58.000) av kommunens befolkning (65.000) bor mindre enn 10 minutter på elsykkel fra Sandefjord sentrum. Da må vi gjøre det lettere å reise trygt, effektivt og valgfritt uten bil!

Trenger infrastruktur

Kommunen har laget en byutviklingsplan, med en tilhørende plan for fortetning. Det vil være kritisk dumt for Sandefjord hvis vi nå starter denne utbyggingen og fortetningen av byen uten at nødvendig infrastruktur for mobilitet er planlagt og lagt til grunn. Vi kan ikke bygge og fortette byen først, og bygge veier og gangstier etterpå.

Løsningene vil ikke bli gode, og det vil bli veldig kostbart, og vi vil effektivt ha overført problemene til våre barn og barnebarn fordi vi ikke tok stilling, men valgte å se en annen vei. Derfor er det viktig å vite noe om hvor jernbanestasjonen skal ligge. Den blir et kollektivt knutepunkt for arbeidstakere, barneforeldre, studenter og alle andre som bor i eller besøker byen. Det må vi ta hensyn til!

Ikke næringsfiendtlig

Noen hevder at en bypakke med bompenger vil være næringsfiendtlig. Det koster næringsliv, det offentlige og private dyrt hvis man ikke planlegger for hvordan man skal ta veksten i reisende. Tidligere beregninger viser at det koster de fem største byene i Norge ca. 2,5 millioner kroner minuttet ved kø i biltrafikken. Bergen ble alene beregnet til en halv million kroner minuttet. Tallene for Sandefjord vil være vesentlig lavere, men beregningene viser at Sandefjord vil ha en betydelig kø og rushtrafikk i fremtiden hvis man ikke planlegger og legger til rette for veksten.

Hvem ønsker kø?

Det er ikke god næringspolitikk, ikke god miljøpolitikk, ikke god kollektivpolitikk! Og det er absolutt ikke god samferdselspolitikk til beste for oss som bor i Sandefjord.

For hvem ønsker en byutvikling der det tar 20 minutter lengre tid å komme seg hjem fra jobb, kjøre til korpsøvelse eller hente i barnehagen? I hvert fall ikke Arbeiderpartiet. Vi ser framover.

Nå har vi ingen plan

Når Høyre, Sp og Frp, med knappest mulig flertall, klarte å si nei til mobilitetsplanen, så har i realiteten ikke Sandefjord noen plan. Finansieringen de foreslår, vil ikke kunne dekke store investeringer, og tiltakene sørger ikke for å nå nullvekstmålet. Overordnede myndigheter går ikke inn i et prosjekt som dette, verken med planleggingsmidler eller til forhandling om støtte til bygging hvis det ikke ligger til grunn en plan for et nullvekstmål.

Det vil si at vi overfører problemene til våre barn og barnebarn.

Arbeiderpartiet er tydelig på: La oss prioritere menneskene og miljøet i utviklingen av Sandefjord by!