Strømøy argumenterer for at en økning av grunnbemanning vil redusere behovet for ekstra ansatte som skal støtte barn med særskilte behov. Dette er å undergrave normens målsetting – god kvalitet i Norges barnehager.

LES ANNE STRØMØYS INNLEGG HER: Hvordan er det mulig å ikke se at barnehagene er budsjettvinner?!

Det er riktig at barnehagene nå ser ut til å få en lovregulert norm om bemanning. Sandefjord kommune vil som en følge av denne normen, måtte øke bemanningen i egne barnehager og yte økt tilskudd til private barnehager som følge av økte kommunale kostnader.

Årsaken til at denne normen blir kostnadskrevende for Sandefjord er en konsekvens av at Sandefjord kommune gjennom en årrekke har hatt flere barn pr. ansatt i egne barnehager sammenlignet med landsgjennomsnittet. Flere barn pr. ansatt innebærer lavere kostnader i egne barnehager og som en konsekvens lavere tilskudd til private barnehager, noe som i praksis tvinger alle barnehager til å ha en dårligere bemanning enn en norm med 6 barn pr. ansatt.

bemanningsutviklingen i Sandefjords kommunale barnehager:

  • 2010: 5,9 barn per ansatt.
  • 2011: 6,1 barn per ansatt.
  • 2012: 6,1 barn per ansatt.
  • 2013: 6,3 barn per ansatt.
  • 2014: 6,4 barn per ansatt.
  • 2015: 6,2 barn per ansatt.

I en barnehage med 20 ansatte vil det med andre ord gå ti flere barn i barnehagen i 2014, sammenlignet med 2009. Ser vi tallene for en hel kommune, snakker vi om et betydelig antall flere barn med de samme ansatte. Hvis man hadde andre sikre kvalitetsindikatorer på at dette ikke reduserer kvaliteten i barnehagen, så hadde kanskje ikke denne endringen hatt stor betydning. Disse andre sikre kvalitetsparameterne har vi ikke.

For å se utviklingen er det bare å finne historikken på Statistisk sentralbyrå.

Vi kan også legge til at når man har lagt til grunn en lavere bemanning enn det som har vært tidligere praksis, har dette skjedd etter at full barnehagedekning ble en realitet. Vi som jobber i barnehagene, opplever at full barnehagedekning har medført mer sammensatte utfordringer enn tidligere og behov for en annen kompetanse i forhold til å møte hvert enkelt barn og hver enkelt familie på en god nok måte.

I tillegg til å spare ved å ha flere barn pr. ansatt, sparer også Sandefjord kommune gjennom å budsjettere og regnskapsføre innsparinger til vakanser og sykelønn. I 2015 hadde kommunen ett gjennomsnittlig fravær på ca 8 prosent. Med 160 ansatte i barnehagene gir dette 3072 dagers fravær.

Arbeidsgiverperioden er på 16 dager. Det å sette inn vikar ved slikt korttidsfravær er en ren nettokostnad. I kommunens regnskap for 2015 har kommunen hatt en total vikarkostnad på 1.500.000,- Det har blitt tilbakebetalt 1.300.000,- Det vil si en netto utgift på 200.000,-. Dersom 2 prosent av sykefraværet er korttidsfravær, skulle nettokostnaden alene ha vært ca 1.200.000,-

Dette gir et bilde av at det i liten grad settes inn vikar ved sykdom i kommunale barnehager og at dette i praksis fører til enda flere barn pr. ansatt. når det er sykdom.

Det har også skjedd flere ting som har hatt betydning for kostnadsnivået i de kommunale barnehagene de senere år og som også får betydning for tilskuddet til private barnehager. I 2015 hadde Sandefjord blad flere artikler som omhandlet fjerning av lekeplassutstyr på kommunale lekeplasser og i barnehager, hvor det ikke ble erstattet med nytt utstyr fordi det ikke var tatt med i budsjettet.

Da det skulle lages nye budsjetter valgte man å «investere» i flere av de kommunale barnehagene. De fikk nye lekeapparater. Når kommunen velger å bruke investeringsmidler til slike prosjekter utløser ikke dette tilskudd til de private barnehagene.

Det hadde det bare gjort dersom re-plasseringen av nytt lekeplassutstyr hadde vært å anse som vedlikehold. En kostnadsprioritering som dette kalles gjerne for kostnadseffektivisering.

Anne Strømøy viser i sitt innlegg til midler som er avsatt til barn med behov for tilrettelegging. Hun opplyser om at ca 14 millioner har vært brukt til styrking av bemanning i barnehagene.

Alle de barnehagene som jobber tett med barn og familier som har utfordringer, vet hvor viktig det er med tett oppfølging av disse barna og har hatt et tett samarbeid med PPT tjenesten og barnehagemyndigheten slik at disse barna skal få en oppfølging som forhåpentligvis vil redusere behovet for støtte ved en overgang til skolen.

Hensikten med en ny bemanningsnorm må jo være lik bemanning i barnehagene uavhengig av hvor i landet du bor eller hvilken barnehage du går i. Kommuner som har effektivisert gjennom å ha flere barn pr. ansatt, vil nå få økte kostnader. En norm på 6 barn pr. ansatt er etter Kunnskapsdepartementets mening, allerede finansiert gjennom rammeoverføringene fra staten.

Skal man øke kvaliteten i barnehagene og tilpasse seg ny bemanningsnorm er det rått parti å hevde at det skal spares inn igjen ved å redusere tilbudet til de svakeste barna, som fortsatt vil ha behov for støtte enkeltvis eller i mindre grupper av barn. Sandefjord kommune er på papiret en tidlig innsatskommune – men praksis viser noe annet. Ikke engang levekårsundersøkelsen vill Strømøy debattere i fagutvalget.

Fei det under teppet – da ser ingen det.

ANDRE MENINGER:

Ingen grunn til å sprette champagnen for barnehagene, Strømøy!