Gå til sidens hovedinnhold

PPT – i krise eller ikke?

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I siste møte i Skole- og barnehageutvalget (SB- utvalget) den 25. mai, redegjorde Skole- og barnehagesjefen og leder for PPT for de oppslag om krise i PPT som har stått i Sandefjords Blad i mai. Jeg var dessverre ikke på møtet, men har fått forståelsen av at etterslepet av elevsaker er ryddet av veien.

Alle elevene det gjelder, har allerede fått tiltak og er ivaretatt.

«Blålyssakene» blir behandlet med en gang de kommer inn. Det er kun den formelle saksbehandlingen hos leder i PPT som gjenstår. Slik er referatet i SB den 27. mai å forstå.

Sandefjord Venstre har i sitt program satt «Barns beste» i sentrum for inneværende valgperiode, og på denne bakgrunn har denne saken opptatt oss nettopp fordi barns beste synes å ha kommet i skyggen av en krangel om tall og sammenlikningskommuner (Larvik) m.m. Det som kan forbause, er at tillitsvalgte for personalet i PPT, verneombudet, leder for Utdanningsforbundet i Sandefjord og kommunepsykologen den 7. mai – for tre uker siden kommer med uttalelser som er sterkt bekymringsfulle. Tillitsvalgte i PPT sier at stillingen er prekær. «Vi jobber intenst med å løse sakene innfor de rammene vi har, men klarer det ikke. Det er brudd på barns rettigheter», sier Anne Kjersti Hovland, som er tillitsvalgt for personalet i PPT. Verneombudet opplever det som tungt å møte fortvilede foreldre som opplever at barna deres ikke får rask nok hjelp. Kommunepsykologen, som i sitt arbeid er avhengig av et godt fungerende PPT, uttaler samme dato at hun opplever at PPT ikke har kapasitet til å arbeide på systemnivå. Spesielt i skolevegringssaker, der PPT-rådgiverne kunne hatt en viktig rolle, har de ikke kapasitet til å gå inn i sakene med sin kompetanse.

Fra «ryddet bordet i PPT» i orienteringen på møtet i SB-utvalget, til ovennevnte uttalelser fra fagfolkene i tjeneste og kommunepsykologen for tre uker siden, synes det å foreligge en betydelig forskjell i tolkningen av situasjonen i tjenesten. På bakgrunn av redegjørelsen i SB-utvalget uttaler Elisabeth Norr (H) at det kan synes som om det har funnet sted en krisemaksimering av forholdene i PPT. Et forhold som vil kunne føre til mistillit mellom politisk ledelse og tjenestens fagfolk. Kan medlemmene i SB-utvalget for fremtiden stole på uttalelsene fra tillitsvalgte for personalet i PPT, verneombudet, tillitsvalgte for Utdanningsforbundet og kommunepsykologen? Dette er svært uheldig, fordi fagfolkene inklusive kommunepsykologen vil få en opplevelse av at politisk nivå mener de meler sin egen kake ved å skyve barn med sammensatte vansker foran seg. Undertegnede som kjenner tjenesten fra innsiden, kan understreke at arbeidet i møtet med barn som strever i sin hverdag, er svært krevende og mentalt slitsomt, og vil kreve et støttende og åpent arbeidsmiljø. Det siste en da trenger å møte i arbeidet sitt, er uttalelser om krisemaksimering når en varsler om at barn ikke får den hjelp de har rett til. Det er viktig at rådgiverne møter tillit og støtte ikke minst fra politisk hold, som har ansvaret for å legge tilfredsstillende økonomiske rammer omkring arbeidet deres.

Det som er viktig for administrasjonen nå, er å sette seg ned med partene i PPT og deres samarbeidspartnere i kommunen for å få oversikt over hva som trengs av ressurser for å kunne løse de oppgaver tjenesten er pålagt, og hvordan en kan få til et godt fungerende tverrfaglig arbeid slik kommunepsykologen etterspør. Deretter er det politikernes oppgave å ta stilling til hvordan en kan prioritere de oppgaver tjenesten ser seg tjent med. Som politikere må vi nå ikke først og fremst være opptatt av skjønnmaling av situasjonen, sammenligne oss med andre kommuner og kritikk av tjenestemenn, men arbeide målrettet for å skape et godt tjenestetilbud til barn med sammensatte vansker.

Det har både fagfolkene i PPT og deres klienter fortjent.

 

Kommentar

Lars Flagstad

Sandefjord Venstre

Kommentarer til denne saken