For å oppnå en netto innsparing på 3,5 millioner kroner årlig skal det nå kuttes enda flere millioner, fordi det selvsagt dukker opp nye behov underveis. Innsparingstiltakene rammer hardt innen rus/psykiatri og overfor utviklingshemmede. Et økt statstilskudd på ca. 2,5 millioner kroner benyttes som en ren inntektsøkning uten at det vil utløse økt aktivitet for personer med rus- og psykiatriproblematikk. Dette får den effekten at aktivitetstiltak og miljøarbeid reduseres. Flere har verken dag- eller aktivitetstilbud og er for syke til å gå ut på egen hånd. Det er altså disse medmenneskene som nå enda mer sjelden skal få komme seg ut av boligen. Snakker vi om oppbevaring?

Så skal seksjonen (botiltak og aktivitet) kutte blant annet 1,7 millioner kroner i bruk av ferievikarer. Dette forsvarer rådmannen blant annet via «historikken»: Man har over tid ikke brukt opp alle midler til ferievikarer. Nei, det har man nok ikke – så lenge man hele tiden sliter med å få vikarer og/eller ringer foreldre/pårørende og spør: «Kan dere ha Frode (undertegnedes sønn) hjemme litt i dag? Vi får ikke skaffet vikarer». Dette kommer på toppen av at man allerede har innført så godt som full stopp for turer i ferien som går utover den enkelte medarbeiders vakt. Alle som kjenner litt til utviklingshemninger, vet at for mange er ferier (fri fra dagtilbud) spesielt krevende: Dagliglivets rytmer blir «borte», og behovet for å bli engasjert er vel så stort i ferier som ellers. Ferier betyr økt antall negative atferdsavvik for mange dessverre – på grunn av blant annet manglende personale.

Flere kutt-tiltak er beskrevet av rådmannen uten at jeg går nærmere inn på de her.

Men ett forhold går jeg nærmere inn på – nemlig at årets kommunale drift (altså driftsmidler) ser ut til bidra med 11,6 millioner kroner mer enn tidligere forutsatt! Disse skal benyttes til investeringer (7,7 millioner kroner), mens 3,9 millioner settes av på fond!

Gratulerer! Her legges det opp til høy-etiske disposisjoner!