Dobbeltsporet som planlegges i Sandefjord, er et ledd i InterCity-satsingen; Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. Vi skal utvikle et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

En god løsning i Sandefjord: Som et ledd i dette arbeidet har Bane NOR anbefalt at Torp vest-korridoren velges for videre utredning av dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord. Kommunen har ønsket seg den 800 millioner kroner dyrere Storås-korridoren, som hovedsakelig går i tunnel gjennom friluftsområdet Hjertås. Etter de lokale innspillene har Bane NOR kommet med et nytt forslag til løsning, som er formidlet til formannskapet i Sandefjord: en kombinasjon av det beste fra de to korridorene.

Friluftsområdet blir godt skjermet

Dermed får vi en løsning som i stor grad vil skjerme friluftsområdet, til en pris som er betydelig lavere enn for Storås-korridoren.

Dette ble godt mottatt av ordfører Bjørn Ole Gleditsch og de øvrige politikerne i formannskapet.

24. april kunne vi lese et innlegg fra Erling Riis i nettutgaven til Sandefjords Blad. Den samme teksten har også tidligere vært gjengitt i Østlands-Posten og Tønsbergs Blad. Innlegget er skrevet som et åpent brev til undertegnede og stiller spørsmål ved resultatene av Bane NORs grunnundersøkelser i området Haslejordet i Sandefjord. Riis spør om våre oppgitte dybder til grunnfjell kan være korrekte.

Forstår bekymringen, men ...

Vi har kartlagt dybde til grunnfjell: Vi forstår at det skaper bekymring når det planlegges store byggeprosjekter i nabolaget. Derfor ønsker vi å informere om hva vi planlegger, hvilke løsninger vi anbefaler og hvorfor. I det fremtidige arbeidet med reguleringsplanen skal det også bestemmes hvordan det skal bygges. Da skal Bane NOR informere om hvordan anleggsperioden blir for dem som bor i nærheten av den nye jernbanen.

Vår prosjektsjef for strekningen Tønsberg-Larvik, Hanne Sophie Solhaug, har ved flere anledninger skrevet om hva grunnundersøkelsene viser og hva disse resultatene betyr. Hun har besvart leserinnlegg fra Riis 15. februar og 9. mars i Sandefjords Blads nettutgave. Det siste svaret kan kort oppsummeres slik:

• I Torp Vest-traseen er den vurderte dybden til berg mindre enn 20 meter over store deler av strekningen.

• Langs Storås-traseen viser undersøkelsene større dybde til berg over en lengre strekning. Her kan det være 45–50 meter på det dypeste.

• Det er ingenting i områdets topografi som tyder på at berggrunnen er annerledes i området vestover, mens grunnfjellet stiger mot øst der Torp vest-traseen ligger.

Vår rapport er korrekt

Riis mener at dette ikke stemmer og baserer det på egne tolkninger av illustrasjoner fra Bane NORs rapporter.

Vurderingen av fagrapporten er korrekt

Vårt materiell er utarbeidet etter anerkjente metoder, av fagekspertise innen grunnundersøkelser. Fagrapporten har gjennomgått, og bestått, en kvalitetssikring. Likevel er det viktig å poengtere at det alltid vil være en viss usikkerhet forbundet med punktvise grunnboringer og seismiske undersøkelser. Når en vurderer dybde til grunnfjell over lengre strekninger, er dette kvalifiserte tolkninger av grunnundersøkelsene. Denne graden av usikkerhet må utbyggere leve med under planleggingen av underjordiske tunneler. Vi er imidlertid sikre på vår tolkning av vår egen fagrapport, og illustrasjonene i den.

Vi er trygge på resultatene

Som prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug tidligere har skrevet i Sandefjords Blad: «Hver for seg har begge disse metodene (grunnboring og seismikk) gitt oss god kunnskap om hvordan det ser ut under bakken i området ved Haslejordet. Vi er med andre ord trygge på resultatene som ligger til grunn for vår faglige vurdering av korridorene».

Et klimavennlig tilbud for fremtiden: Det er ikke grunn til å tvile på de faglige vurderingene som er gjort i planleggingen av dobbeltsporet mellom Stokke og Sandefjord. Dette materialet danner grunnlaget for Bane NORs anbefaling av Torp vest-korridoren, inkludert den reviderte løsningen gjennom Hjertås – som i stor grad vil skjerme friluftsområdet.

Nå må Bane NOR og Sandefjord kommune sammen sørge for at vi får et moderne, klimavennlig og godt transporttilbud. Det blir viktig for regionen, byen og jernbanen i et langt perspektiv: dette skal våre barn, barnebarn og deres etterkommere nyte godt av.