Det siste avisoppslaget som nå får meg til å ta pennen fatt, er artikkelen 19. oktober 2022 om at kommunen vurderer å stenge det viktige tilbudet åpen barnehage, som kommer små barn og deres familier til gode. Kommunen skal vurdere behovet for et slikt tilbud. «Dersom kommunen mener behovet er mindre enn kostnaden, vil de foreslå å legge ned tiltaket for å spare penger».

Nedleggelse lønner seg ikke

Jeg kan forsikre deg om, Bjørn Gudbjørgsrød, at det ikke lønner seg å legge ned tilbudet «åpen barnehage». Kommunen må rett og slett finne et annet sted å spare penger. Vi kan ikke gamble med psykisk helse, integrering og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Hvorfor kan dere ikke få øynene opp for sammenhengene? De pengene vi i dag bruker på barnefamiliene, kan gjøre at færre unge faller utafor og får problemer seinere.

Fellesskap, glede og støtte

Undertegnede er utdanna førskolelærer og har jobba i ulike åpne barnehager og barnehager, både i Sandefjord og i Bergen. Jeg har jobba med familier med enslige foreldre, flyktninger, innvandrere, flerspråklige, etnisk norske, rike og fattige. Det vi alle har felles, er behov for fellesskap, glede og støtte. Åpen barnehage styrker foreldrene i en småbarnstid som kan være krevende. Jeg så på jobben i åpen barnehage/barnehage som et helhetlig arbeid for å løfte små og store mennesker, skape fellesskap og tillit i lokalsamfunnet.

Kommunen forundrer

Jeg må si jeg er forundra over at kommunen ikke ser hvor viktig møteplasser for småbarnsfamilier er med tanke på utfordringer med barn og unge som ikke finner seg til rette og driver pøbelstreker, og muligens kriminalitet og rus når de blir eldre. Sandefjord kommer (mildt sagt) dårlig ut i flere levekårsundersøkelser, og mange kloke hoder melder fra om at kommunen må satse på barn og unge NÅ. Og så velger dere å muligens kutte i tilbudet til de minste. Se sammenhengene!

Vi har nylig markert Verdensdagen for psykisk helse, årets tema er «Vi trenger hverandre, løft blikket!». Nå er det på tide at dere som tar avgjørelsene i kommunen, løfter blikket og stopper kutt i tilbudene til barn, unge og deres familier.

Mange gode argumenter

Her kommer noen flere godord om åpen barnehage og de positive ringvirkningene det kan gi å beholde (og utvide) denne barnehageformen i alle delene av kommunen vår:

  • Åpen barnehage er en møteplass der fellesskap og glede står i fokus. Den er et lavterskeltilbud som hjelper småbarnsfamilier i en krevende livssituasjon. Kanskje trenger mor og far avlastning og støtte når hverdagen er krevende.
  • Åpen barnehage er integrering i praksis, både for «minoritetsfamilier» og for «norske» familier (hvis vi kan bruke de benevnelsene). Åpen barnehage er et sted der voksne og barn lærer språk og kulturelle koder i en trygg setting.
  • Åpen barnehage bidrar til å skape respekt og tillit mellom minoritetsforeldre og majoritetssamfunnet, noe som er viktig for å styrke foreldrerollen når barna blir ungdommer.
  • Åpen barnehage er et sted der alle foreldre (og også innvandrermødre og -fedre) kan få viktig erfaring med hva norsk barnehage er.
  • Åpen barnehage er et sted der fellesskap og vennskap bygges i lokalsamfunnet, på tvers av generasjoner og kulturelle og språklige barrierer.
  • Åpen barnehage er et sted for viktig sosial læring for barn som kanskje ellers er aleine hjemme med, stort sett, mor.
  • Åpen barnehage skaper tillit mellom ulike lag av befolkningen og bidrar til kommunikasjon i lokalsamfunnet.
  • Åpen barnehage er en del av den «landsbyen som trengs for å oppdra et barn». Den er et sted både barn og voksne blir sett, tatt på alvor og regnet med. Trygge fellesskap og trygge voksne er noen av de viktigste momentene for å forebygge utenforskap og sosiale problemer i lokalsamfunnet. Dette er langsiktig arbeid.

Forebygger dårlig atferd

Nettopp det fellesskapet som bygges når mennesker møtes på like fot i en trygg setting, er grunnlaget for gode levekår for voksne, barn og unge. De barna og familiene som opplever tillit, trygghet og å være i fellesskap nå, kan forebygge dårlig atferd seinere.

La oss beholde og styrke de åpne barnehagene i kommunen. Ikke kutt i tilbudet.