SV mener nei, fordi et kommunalt eierskap vil sikre trygg og forutsigbar avkastning, høy tjenestekvalitet og kundeservice. I tillegg er det kraftfulle nei argument knyttet til økonomi, lokalt eierskap og samfunnssikkerhet.

Økonomi

I 2023 mottok Sandefjord kommune 35 millioner fra Sandefjord Bredbånd. Samme avkastning, 35 millioner kroner, er lagt inn i kommunens driftsbudsjett også i årene som kommer. Inntekten er sikker, og kommer godt med for å dekke viktige funksjoner i kommunale driftsoppgaver. Beregninger gjort av utenforstående eksperter, estimerer at denne tilførselen til kommunen vil øke i årene som kommer - til opp mot 60 millioner. Dette fordi verdien på selskapet vil øke i fremtiden da grunninvesteringer av kjernenettet allerede er gjennomført. Investeringsbehovet vil derfor være synkende og kommunen vil av den grunn få en økende avkastning de neste årene.

Sandefjord Bredbånd (SBB) har utviklet stabile tjenester med høy kapasitet, har meget god lønnsomhet, har markedets beste internett- og TV plattform og god vekst. Dersom selskapet fortsetter kundeveksten med 500 kunder i året, vil kundeøkningen alene øke verdien av selskapet med 25 millioner, årlig. Dette anslaget er konservativt, fordi selskapet forutsetter en abonnentsøking fra innbyggere/husstander i Sandefjord på bare 1%. Kommunen har selv lagt til grunn en vesentlig høyere befolkningsvekst.

I tillegg til en fortsatt økning i kundemassen, er det åpenbare muligheter med nye tjenester og teknologi innenfor mobiltelefoni, datasenter, trådløs kommunikasjon, smarte-hjem, overvåkning, sikkerhet, helse, omsorg o.l. Dette bør være en naturlig del av en fremtidig strategi for SBB i kommunalt eie.

Det høres forlokkende å selge Sandefjord Bredbånd for 1 milliard. Paradokset er imidlertid at den årlige avkastningen til Sandefjord kommune, da vil bli mindre. Mindre! Mindre til kommunal drift, lavere nivå på omsorgstilbudet, lavere nivå på tjenester. Denne konklusjonen er ikke basert på politikk, men på kommunedirektørens egen vurdering i saksutredningen.

Lokalt eierskap

Sandefjord Bredbånd har bygd opp et innovativt selskap basert på lokal kompetanse som sikrer 21 årsverk. Selskapet er også til stede som lokal sponsor og bidragsyter på flere ulike arenaer.

Ved salg oppstår usikkerhet om lokale arbeidsplasser, endring i pensjonsordninger og lokale underleverandører risikerer å miste sine oppdrag. For et salg vil åpenbart medføre sentralisering og effektivisering fra ny eier. Det vil være en innlysende fare for økte priser og reduksjon i kundetilfredshet fordi utflytting av lokal kundeservice vil medføre lavere servicegrad, mangel på personlig oppfølging og optimalisering av inntekter fra nytt selskap for å dekke kjøpesum.

Beholder vi SBB i kommunalt eie, sikrer vi ikke bare lokal beslutningsmyndighet, men gjør det enklere å gjennomføre innovative anskaffelser med Sandefjord kommune som testarena for utvikling av nye kommunale brukertjenester og videre satsing på næringslivet hvor fremtiden nettopp ligger i teknologisk innovasjon.

Samfunnssikkerhet

Fibernett er i dag del av samfunnskritisk infrastruktur. Gitt at all nett-trafikk stanset, ville samfunnet bli lammet på kort tid. Et vesentlig moment er derfor knyttet opp mot kontroll av nettet som samfunnskritisk infrastruktur. Det er trolig ikke mulig å sikre seg mot et salg av selskapet til et utenlandsk selskap. Fibernettet, nodene og den totale kontrollen over all trafikk på nettet vil derfor potensielt kunne havne utenfor både kommunal og statlig kontroll og styring, til en internasjonal aktør vi ikke ønsker skal ha denne kontrollen.

Kommunalt eierskap til fibernettet og kommunal kontroll over den samfunnskritisk infrastruktur er derfor kritisk viktig. Dette er et moment som, etter SVs syn, ikke er kommunisert godt nok i denne debatten.

Oppsummert

I eierskapsmeldingen for Sandefjord kommune, slås det fast at Kommunen skal som hovedregel ikke være deltaker i foretak som har næringsmessige og kommersielle formål. Der kommunens eierskap anses nødvendig for å ivareta viktige fellesskapsinteresser og samfunnsinteresser, kan det gjøres unntak. SV mener Sandefjord Bredbånd åpenbart ivaretar disse unntakene.