Arnulf Rød etterlyser i et leserbrev Sandefjord Senterpartis synlighet i jordvernspørsmål.

For Sandefjord SP er jordvern en svært viktig sak, og vi er glade for å ha Rød og andre bønder i Sandefjord bak oss i dette. Vi har programfestet og praktiserer nulltoleranse for å omregulere nye arealer for bolig- eller næringsformål om dette medfører redusert dyrka/dyrkbart areal, og har som mål å få tilbakeført mest mulig av de arealer i kommuneplanen som er avsatt i strid med godt jordvern.

Det har tidligere dessverre blitt omregulert mye god jord i kommunen vår som fremdeles burde vært reservert matproduksjon. Sørby/Virik som Rød nevner er et godt eksempel på gamle vedtak vi gjerne skulle ha stanset om vi var i posisjon til det. Vi ser i etterkant en positiv trend med at flere partier har fått øynene opp for verdien av matjord. Gode eksempler på dette er Gokstad-jordene, og på Haukerød hvor vi stanset nedbygging ved å få flertall for vårt forslag om å bygge ut sykehjemmet på Nygård. Dverdalsåsen på Unneberg var en utfordrende sak da denne var påbegynt omregulering i tidligere periode og ikke uten videre kunne omgjøres. Vi mener vi har fått en god løsning ved at det nydyrkes et areal som er større enn det som fjernes, og det nye arealet er reel erstatning da det ikke er dyrkbart i dag.

Neste «jordvernsak» til behandling er forslag til omregulering av 23 daa dyrka mark til næring på Skolmerød. Jeg vil i Hovedutvalg for miljø- og plansaker følge opp mitt tidligere forslag i samme utvalg om at all dyrka mark tas ut av reguleringsplanen. Så får vi se 24. mars hvilke partier som vil støtte oss.

Om vi er svært restriktive er det allikevel noen saker hvor vi mener det er riktig å omdisponere av allmennyttige hensyn. De mest åpenbare gjelder jernbanespor og samferdselstiltak som sykkelstier, og i noen tilfeller for formålsbygg om vi ikke ser andre gode alternativer. Skole på Vesterøya er en sammensatt sak hvor vi må ta mange hensyn på samme tid, uten å miste hovedfokus som er å tilby barna våre en best mulig skole med god læring og oppvekst. Vi ønsker skoler som stimulerer sinn og aktivitet og har gode grønne utearealer tilgjengelig, og dette krever sitt areal. Vi er ikke fornøyde med de tomtealternativer for ny nærskole som vi har per nå og jobber videre for å finne en bedre løsning. Målet er å få en bedre sambruk av arealer som allerede er i bruk, som f.eks. parkering, naturområder til lek og gjerne utendørs idrettsanlegg, slik at vi kan redusere det totale nye arealet vi trenger.

Arnulf Rød kan være trygg på at Sandefjord Senterparti er og vil være på banen (eller jordet om du vil) i alle saker som omhandler jordvern. Om du gjør et søk i Sandefjord Blads arkiver, eller spør et medlem av hovedutvalg for miljø- og plansaker, vil nok Senterpartiets representanter komme høyt på lista over hvem som er mest aktive i jordvernsaken, men vi synes jo det er hyggelig at han ønsker å se mer av oss!