Jo, det er nødvendig å bygge ut ytre Intercity! Høyres representanter fra Vestfold og Telemark er ikke i tvil. Vi er sjokkerte over uttalelsene fra Senterpartiet, som nå foreslår å skrote utbygging av dobbeltspor mellom Tønsberg og Porsgrunn. Erling Sande, leder i transportkomiteen på Stortinget, foreslår i et intervju med NRK at staten skal utsette utbygging av dobbeltspor i ytre Intercity for å omdisponere pengene til veiprosjekter andre steder.

E18 og Intercity er viktig for arbeidsplassene i hele Telemark og Grenland. Senterpartiet viser svært svak forståelse for hvordan Telemark og landet for øvrig er skrudd sammen når de ønsker å strupe satsingen på hovedårene som bidrar til arbeidsplassene i distriktene.

Sånn i perspektiv kan vi jo nevne at det for tiden foregår arbeider med jernbanen i Vestfold for 25 milliarder kroner. På alle InterCity-strekningene på Østlandet er det hittil brukt 75 milliarder. Solbergregjeringen gikk i sitt forslag til Nasjonal Transportplan 2022–2033 inn for å bevilge 43 milliarder i den første seksårsperioden for kommende plan.

Dette er krise! Det vil bremse alt vi har kjempet for og alle kampene vi har vunnet på vegne av Vestfold. Vi har sørget for at Vestfoldbanen har vært den jernbanestrekningen i landet det har vært lagt mest penger i og som har blitt prioritert høyest gjennom de åtte årene vi satt i regjering, dette er skremmende signaler Senterpartiet nå sender vår region. Det er en ting å se på kostnadseffektive løsninger for jernbanen, noe helt annet å sette alt på vent, som Senterpartiet nå signaliserer.

Vi i Høyre er tydelige på at ambisjonene om å realisere flere og raskere tog helt til Skien er avgjørende for regionen, og at de vil jobbe for det samme som da de satt i regjering, bedre rutetilbud og kortere reisetider enn i dag. Å sette Vestfoldbanen på vent er ikke aktuelt for dem. De argumenterer med at Vestfoldbanen er den mest trafikkerte jernbanestrekningen i landet, og bør stå øverst på regjeringens liste over samferdselsprosjekter, ikke nederst.

Før valget lovte flere fra Ap og Sp at det skulle satses på ytre InterCity. Nå håper vi de tar en alvorsprat på kammerset, slik at forslaget om å utsette dobbeltspor sør for Tønsberg ikke blir noe av.