Kommunedirektøren blir en dyr mann for Sandefjords skattebetalere.

Hva er fakta i saken, og hva er konsekvensene av beslutning som ble fattet av våre folkevalgte i kommunestyret 16.02.2023? Jo,

  • kommunen har vedtatt å legge ned tre skoler uten å ha en skoletomt for ny skole.
  • barna på Vesterøya kommer trolig ikke til å få en ny skole dette tiåret.
  • kommunen kommer til å bruke opp mesteparten av investeringsmidler på kun én skole.

Lokal folkeavstemning om skolenedleggelser er nødvendig. Det påstås i kommunestyret at den tause majoritet er for storskoler. Dette mener vi er motbevist allerede i spørreundersøkelser. Vi utfordrer politikerne til å avholde lokal folkeavstemning om nedleggelse av alle de 8 skolene og vil ta initiativ til at forslag om dette fremmes.

Våre politikere har blitt advart gjentatte ganger, men de valgte å stole på kommunedirektøren. Saksframlegg i saken er beheftet med så mange opplagte feil at det burde vært sendt tilbake til kommunedirektøren. Økonomi og bærekraft/klima, som er to av tre vurderingskriterier i saken, fremstår i saksframlegg med motsatte konklusjoner av virkeligheten.

Og vi snakker ikke småpenger.

Vellykkede prosjekter fra tilsvarende prosesser i andre kommuner viser at vi kunne fått tidsriktige skoler til ca. 400 millioner ved nybygg Framnes og rehabilitering Ormestad og Vesterøya. Mens ny skole på tomt syd, inkludert alle kostnader og om den blir realisert, kan fort koste skattebetalerne en – 1 – milliard kroner. Det er i så fall en ekstraregning på en halv milliard kroner over storskolebudsjettet – og enda mer i forhold til å beholde dagens skoler.

Dessverre har tilliten til både kommunedirektøren og politikerne fått seg en alvorlig knekk for oss som har satt oss dypt inn i denne skolesaken.

Det er et fåtall på Vesterøya som gleder seg over denne beslutningen.

Ap-politikerne i kommunestyret snakket om at dette burde være en gledens dag, men syntes salen virket nedstemt. Vi vet fra meningsmålingen i 2021 at 82 % i Varden skolekrets ønsket å beholde dagens nærskoler. Ja, selv når SB ber leserne i saken om nedleggelse i etterkant av møtet ble forespurt om å si sin mening i saken, så svarer kun 29 % av leserne i SB, som er i hele kommunen vår, ja til at det er en gledens dag (alt. 1). Dette sier vel det meste. 822 hadde stemt kl. 12 17.02.2023 og fordeling var da:

  • Ja, det er fornuftig å bygge en større skole (29 %).
  • Nei! Det beste alternativet er å beholde dagens skoler (63 %, burde stått: Nei, ønsker å rehabilitere dagens skoler).
  • Fortsatt usikker. Saken bør utsettes til etter valget (8 %).

Hva har vi lært av prosessen og våre partier?

Jo, MDG, SV og Rødt har hele veien stått på sine standpunkter fra før valget og kjempet for å rehabilitere dagens skoler. Det virker å være en tydelig retning blant alle de andre partiene (Høyre, Ap, Sp, Frp og Venstre) at de ønsker skoler på 500–700 på barnetrinnet i Sandefjord, og at Norconsult rapporten fra 2018 er fasiten for skolestrukturen. Det betyr at dere som bor i skolekretsene Gokstad, Unneberg, Helgerød, Sande og Byskolen, må følge nøye med framover, for det må forventes at de samme partiene ønsker å legge ned deres skoler.

Og det fremstår som de ønsker denne løsningen, koste hva det koste vil. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for økonomien i Sandefjord kommune på sikt.

Våre politiske partier og kandidater til lokalvalget 2023 må utfordres til å være konkrete på sine retningsvalg i denne saken, Carlsenkvartalet, Tivolitomta og andre store saker i byen vår.

Husk, vi får de folkevalgte vi fortjener. Det betyr at det hviler et ansvar på hver enkelt av oss velgere til å sette oss inn i hva partier og kandidater står for og hvilken retning de ønsker for kommunen vår.

Husk også, alle vedtak kan endres. Det kan hende at våre folkevalgte, som nå har stemt for nedleggelse, vil snu når de skjønner realitetene. Det vil ta mange år før spaden settes i jorden, så her er det mange muligheter for omkamp.

Et ordtak sier at alle rasjonelle beslutninger er irrasjonelle.

Det oppleves at politikerne er de som har lagt sine følelser i denne saken, mens vi som har forsøkt å strukturere og oppsummere argumenter for og imot alternativene, ser at dagens nærskoler kommer best ut på alle tre vurderingskriterier: barnas beste, økonomi og klima/bærekraft.

Vi kjenner Sandefjord kommune som en økonomisk veldrevet kommune med fornuftige kommunale avgifter og uten eiendomsskatt. Konsekvensen av slike beslutninger er dessverre at vi i fremtiden kan ende opp med låneopptak, eiendomsskatt og høye kommunale avgifter.

Vi oppfordrer også innbyggerne om å sende inn sine høringsinnspill til detaljregulering av ny skoletomt, frist mandag 20. februar.