Vi mener det er viktig å informere innbyggerne om hva som skjedde med de to innbyggerforslagene som ble avvist av kommunestyret torsdag 24. juni. Forslagene var som følger:

  • Kommunestyret ber rådmannen om at det igangsettes et arbeid med å lage en tematisk kommunedelplan på skolestruktur. Planen skal inngå som del-plan i den kommende rullering av kommuneplanen for Sandefjord 2019 -2031.”
  • Bevar nærskolene på Vesterøya.

Kanskje ikke overraskende at forslagene ble avvist når vi ser hvordan skolesaken har blitt behandlet frem til nå. Politikerne sitter med en virkelighetsoppfatning og vi innbyggere på utsiden med en helt annen. Politikerne mener at prosessen har vært demokratisk, mens kun 15% av innbyggerne svarte JA til spørsmålet: “Oppleves skolestruktursaken som en demokratisk og god prosess fra politikerne side”.

Vi mener rådmann har gjort en dårlig, ja kanskje lovstridig, saksbehandling av forslagene. Rådmann burde orientert politikerne om hva det i praksis betyr å inkludere skolene Vesterøya, Framnes og Ormestad i en helhetlig prosess for ny skolestruktur. I stedet endte saken opp med at rådmann først fremmet innbyggerforslagene som orienteringssaker og så rett før kommunestyret så endret rådmann saken til å innstille på at forslagene skulle avvises, og det uten begrunnelse. Det er også påfallende at rådmann i mai, en måned etter at innbyggerforslagene ble sendt inn, behandlet videre prosess i skolesaken uten å nevne innbyggerforslag som ble sendt inn en måned tidligere. Og når vi kommer til kommunestyrets behandling i juni så henvises det til kommunestyrets vedtak i mai som grunnlag for å avvise saken. Ikke tillitsvekkende!.

Partiene Høyre, FrP, Sp, KrF, V og Ap, som stemte for å avvise forslagene, er selvsikre på at demokratiet har fungert og at valget i 2019 ga mandat til å endre skolestrukturen og vedta investeringer i milliardklassen. Dette gjør våre politikere selv om de nå vet at Sandefjords innbyggere ikke ønsker storskoler og hele 82% av innbyggerne i Varden skolekrets ønsker å beholde sine nærskoler. 50% av innbyggerne sier at skolene maksimalt bør ha 400 eller færre elever. Dette er innspill som flertallet velger å ikke lytte til.

Vi hørte også politikere i kommunestyret etterlyse konstruktive innspill i skolesaken og ikke bare diskusjoner rundt prosessen. Til det må vi bare gjenta at det oppleves dessverre at flertallet ikke lytter til innbyggerne dere er satt til å tjene. Innbyggernes første mulighet til å komme med innspill var høringen med frist 27. januar d.å. Saken ruller videre uten at noen av de mange innspillene ennå er hverken konsekvensutredet eller vært til politisk behandling.

Vi mener, som 55% av innbyggerne i Sandefjord, at oppgradering og alternative løsninger ikke er tilstrekkelig vurdert. Vi mener det er i alles interesse å diskutert alternativer til konsulentrapporten fra Norconsult 2018, her med lokalkunnskap om Sandefjord. Vi tror det er både tid og penger å spare på alternative løsninger til beste for barna. Vi mener at innbyggerforslagene ikke påvirker fremdriften med ny storskole Vesterøya. Til nå har kommunen brukt halvannet år med å utrede skoletomter på 2 jorder som er lagt i skuffen. Det vil fort ta like lang tid å utrede nye valg av skoletomter på Kariåsen/Skottåker. Tatt i betraktning av at kommunen nå inviterer innbyggerne til å komme med gode råd og innspill til arbeidet med rulleringen av kommuneplanen er det et paradoks at innbyggerforslagene samtidig avvises av kommunen. Som innbygger virker dette helt uforståelig.

Vi vil fortsette å arbeidet for skoler til beste for barna (og som skal finansieres med skattebetalernes penger). Vi håper at lokalvalget i 2023 blir et valg der opplyste innbyggere og politikere tar tydelige retningsvalg for fremtidig skole- og barnehagestruktur i gamle Sandefjord.