Saken har – på en merkelig måte – fått lov til å handle om hvordan kommunen skal finansiere veien, ikke det essensielle i saken, hvorvidt Staten må ta sitt ansvar på alvor.

Kort oppsummertså handler saken om behovet for å bedre fremkommeligheten fra E18 til Torp flyplass. I rushtiden belastes veien Fokserød-Kullerød såpass at det oppstår trafikale problemer i området. Dette er også estimert til å øke i årene fremover. Det må gjøres avdempende tiltak innen rimelig tid for å kunne ivareta den framtidige trafikkavviklingen.

I Norge har vi 3 forvaltningsnivåer – kommune, fylke og stat – med sine respektive ansvar for vei: kommunal vei, fylkesvei og riksvei.

I denne aktuelle saken kommer kommunen derfor i en skvis, gitt at det er et uttalt ønske om å utvikle næringsaktiviteten på Kullerød og Torp. Et tiltak som naturlig nok vil gi økt belastning på veinettet – riksveinettet.

I en rapport utarbeidet i 2020 mente Statens vegvesen at det mest hensiktsmessige tiltaket på lang sikt var å etablere ny vei mellom Torp og Tassebekk, og at det kunne være besparende å gjøre dette i sammenheng med planleggingen av ny InterCity (Stokke-Sandefjord).

Kostnaden for dette prosjektet er estimert til mellom 500 og 800 millioner kroner.

Sandefjord kommunehar i etterkant av denne rapporten, og en egen rapport utarbeidet av Multiconsult, bedt Statens vegvesen om å starte planlegging av den nye veien.

Statens vegvesenhar i brev 15. juni informert kommunen om at de ikke har satt av penger til etablering av ny vei mellom Torp og Tassebekk i dagens Nasjonal Transportplan (NTP). Kommunen «oppfordres» derfor til å gjøre et vedtak, der det bes om at veien finansieres med bompenger, slik at planleggingen kan gjennomføres parallelt med InterCity.

Fremskrittspartiet argumenterte i kommunestyret torsdag 27. oktober for at Statens vegvesen må være sitt ansvar bevisst, og ikke sette kommunen i en posisjon der lokaldemokratiet i praksis tvinges til å påta seg det økonomiske ansvaret, og dermed pålegge innbyggerne en økonomisk belastning ved å innføre bompengeinnkreving.

I sin rapport fra 2020 benytter Statens vegvesen terminologier som «På kort, middels og lang sikt» i sine vurderinger av tiltak. Der «på lang sikt» er mer enn fem år frem i tid.

Altså har Statens vegvesen hele tiden vært fullt klar over at trafikksituasjon ville måtte løses alt i 2025.

Det oppleves da veldig underlig at Statens vegvesen ikke har satt av penger til dette, men i stedet forsøker å tvinge kommunen til å inngå en bompengeavtale.

Fremskrittspartiet mener dette er en ansvarsfraskrivelse Sandefjord kommune ikke kan akseptere.

Statens vegvesen kan ikke på eget initiativ prosjektere med bompengefinansiering. Det må foreligge en lokal forankring og lokalt initiativ. Man kan jo spekulere i om Statens vegvesen bevisst har latt være å budsjettere veien, og samtidig latt være å holde kommunen oppdatert, nettopp for å sette kommunen i den posisjonen vi nå opplever.

I saksgrunnlaget fra kommunedirektøren til kommunestyret kom det ikke frem hva dette vil koste kommunen. Kostnadene i forbindelse med søknad om bompengefinansiering og lånegaranti for hele prosjektet må kommunen stå for. Gitt at det ikke er satt av noen penger til dette tiltaket fra Statens vegvesens side, betyr det at hele regningen for ny riksvei må betales av kommunen, kommunens innbyggere som må benytte veien for å komme på jobb og alle som ønsker å reise med fly fra Torp.

Fremskrittspartiet mener dette er helt urimelig, og derfor så stemte vi imot dette da saken ble behandlet i kommunestyret.

Fremskrittspartiet mener det er Statens vegvesen sitt ansvar å sørge for en akseptabel trafikkavvikling til Torp flyplass.