Sammen med meldingen kommer en foreløpig skatteberegning på bakgrunn av opplysningene i den forhåndsutfylte skattemeldingen. 

Moe Arnesen forklarer hvordan man kan unngå rentetillegg på restskatten.

– På ligningsutkastet vil det framkomme et foreløpig avregningsresultat, som enten gir skattyter en foreløpig restskatt eller et foreløpig tilgodebeløp.  Dersom den foreløpige beregningen er korrekt og det blir restskatt kan man betale inn det utregnede beløp innen 31. mai og vil da unngå rentetillegg, forteller Moe Arnesen i en pressemelding.

Hvordan kan man enklest få betalt tilleggsforskudd?

– På det foreløpige oppgjøret er det gitt opplysninger om korrekt innbetalingskonto og kundeidentifikasjonsnummer (KID).  Det er viktig at man benytter den oppgitte innbetalingskonto, også dersom betaling skjer fra utlandet. Foreløpig avregning har også opplysninger om korrekt IBAN og BIC.

Fristen for tilleggsforskudd er den 31. mai.

– Beløpet skal innen denne fristen være registrert på skatteoppkreverkontorets konto for skatt.  Blir innbetalingen godskrevet i skatteregnskapet etter fristen kan innbetalingen enten bli returnert eller den vil bli godskrevet skattyter som forskudd på restskatt, og eventuelt rentetillegg på restskatten vil da bli beregnet på vanlig måte.  Ved tilgodebeløp er det viktig at man sjekker om det er korrekt konto som blir benyttet og om adressen er korrekt.

– Når kommer skatteavregningen for inntektsåret 2018?

– For inntektsåret 2018 vil den første skatteavregningen komme torsdag 20. juni. Skatteetaten vil også i år komme med flere skatteoppgjør. Det første skatteoppgjøret etter 20. juni kommer i august. I perioden august til oktober vil det bli løpende skatteoppgjør. Skatteoppkreveren har ikke oversikt over når den enkelte skattyter vil få sin skatteavregning. Det er Skatteetaten som har ansvar for når den enkelte skattyter blir skatteberegnet, forteller Per Moe Arnesen.