Grunnloven 104 og barnekonvensjon artikkel 3, nr. 1 sier noe om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn rundt saker som vedgår barn. Hva som er barnets beste i den enkelte sak, skal avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. På barneombudets nettsider kan vi lese videre: For at beslutningsgrunnlaget skal være godt nok bør det gjøres en barnerettighetsvurdering. Dette vil sikre at konsekvensene for barn er kartlagt og at barnets beste er vurdert. For å kunne følge barnekonvensjonen og norsk lov må det gjøres en vurdering av hva som er til barnets beste før det tas beslutninger som berører barn. Dette gjelder både i saker som berører enkeltbarn, i saker som berører en spesiell gruppe barn og i saker som berører barn generelt. De fleste beslutninger har betydning for barn, enten direkte eller indirekte. Både offentlige myndigheter, fylker og kommuner har plikt til å vurdere barnets beste i alle saker som berører barn. En strukturert vurdering av barnets beste i saker som berører barn generelt kalles en barnerettighetsvurdering.

22.03.2023 skal hovedutvalg for kunnskap, barn og unge i Sandefjord behandle sak 010/23 Sommeråpen barnehage med følgende innstilling fra kommunedirektøren:

1. Det legges til rette for sommeråpen barnehage i Sandefjord kommune i 2023 og endringer i barnehagevedtektene som skissert i saken

2. Tilskudd til private barnehager forskutteres slik at disse kan legge til rette for sommeråpen barnehage

3. Tilbudet evalueres høsten 2023.

Denne saken baserer seg på KST – 123/22 Handlings -og økonomiplan 2023–2026 hvor det ble vedtatt å tilføre kr 600 000,- til sommeråpen barnehage for 2023

I utredningen til saken 010/23 står det noe om barneperspektivet som det er verdt å merke seg: Sommerstengte barnehager kan bidra til forutsigbarhet og trygghet for barn ved å ha kjent personale i barnehagen gjennom hele året. Det vil i et sommeråpent tilbud fortsatt være kompetent personale, men barn/foreldre må være forberedt på å møte andre ansatte enn de møter til daglig. I saken belyses det også at det ikke kan garanteres for at barnet kan oppholde seg i sin opprinnelige barnehage om man benytter seg av dette tilbudet. Det betyr i praksis at barna kan risikere å møte på ukjent personale og ukjente lokaler. Kan dette være til barnas beste? Er det ikke også til barns beste at de har ferie når de ansatte tar ut ferien sin, slik at man har størst mulig nærvær mellom barn og ansatte den største delen av året?

Er det til barns beste at det brukes så mye penger på 3 uker sommeråpen barnehage når sektoren skriker etter ressurser til bemanning resten av året? Er dette måten å bruke ressursene mest hensiktsmessig, og som mål at de skal komme flest mulig barn og familier til gode i Sandefjord kommune?

I saksopplysningene kommer det også fram at det er usikkerhet knyttet til beregningene. Om det viser seg at det vil koste mer enn rammen som er bevilget, må dette finansieres av barnehagens ordinære vikarmidler. Hvor i alle dager skal barnehagene ta de midlene fra? Hvor er den konkrete helhetsvurderinga gjort og hvem kan stå ansvarlig for den? Jeg blir nødt til å spørre en gang til:

Sommeråpen barnehage 2023 – til barnas beste eller på tross av?