Administrasjonens utarbeidede mobilitetsplan er meget godt gjennomarbeidet, og har mange viktige tiltak som det er stor enighet om at bør gjennomføres i tiden fremover. Det tar forslagsstiller på dypeste alvor.

Les også

Sandefjord – en by for mennesker og miljø

Jeg forundres

Undertegnede forundrer seg over at det er så vanskelig å fordøye at vi i saken om kommuneplan for mobilitet i Sandefjord 2022–2034 hadde et alternativ til finansiering med bomring rundt byen. Det var også den vesentlige forskjellen fra kommunedirektørens innstilling.

Vi sa bevisst ikke noe om valg av strategipakkealternativ. Vi mener vi kan få til mange gode tiltak i byen for å nå målene til en bypakke i Sandefjord med alternativ finansiering til bomring rundt byen, som rammer både næringsliv og brukere.

Negativ effekter av bomring

Det er nok ikke bare opp til Sunde og Orerød å vurdere om vårt vedtak holder mål her. I så fall får vi de signalene underveis. Sp er ikke av den oppfatning at bomring rundt byen er det beste for trafikk, miljø og klima i byen vår.

Vi er redd for at det går ut over grupper som ikke har alternative transportmuligheter og veivalg.

Erfaring fra nabobyer viser også at en bomring rundt byen fører til mindre biltrafikk akkurat den tiden den er aktiv, for så å øke igjen.

Må samarbeide med fylket

Et nullvekstmål kan heller ikke nås av kommunen alene.

Vi står foran en dannelse av nye Vestfold fylke. En prioritert oppgave i det nye dynamiske fylket vårt må være å få til et kollektivtransporttilbud som dekker hele det kompakte fylket vårt.

Så får kommunen legge til rette for kollektivfelt og parkering, slik at kommunens innbyggere kan komme seg til byen på en trygg og effektiv måte.

Er tunnel den beste løsningen?

Vi er ikke sikre på at for eksempel tunnel gjennom Preståsen er den beste løsningen, selv om det er ett av mange forslag i mobilitetsplanen.

Vi er opptatt av å få til de tiltak som er nødvendig for å nå et mål om en effektiv og miljøvennlig mobilitet i Sandefjord. Vi mener det er mulighet for offentlig medfinansiering av dette med en bypakke der vi har vist til en ekstern finansieringsmulighet.

Har du skjønt vedtaket, Orerød?

Sp forstår at det faller mindretallet tungt for brystet å tape kampen om å få en bomring rundt byen, men å dra det så langt som Bjørn Orerød fra Arbeiderpartiet gjør her, når han sier i sitt innlegg at posisjonen har sagt nei til mobilitetsplanen, da kan en undres om de har tatt seg bryet med å studere vedtakets innhold.