Innledningsvis vil jeg presisere at dette innlegget ikke vil drøfte grad av oppegåenhet eller klokskap. Sperrekvartalets fremtidige byplanmessige utforming er for viktig til å legge meningsutvekslinger på et slikt debattnivå.

Mathiassen skiver som faktum at det ikke er innsendt noen søknad om regulering av dette kvartalet, men en mulighetsstudie.

De faktiske forhold er at planutvalget i sitt møte 11.06.2014 i sak78/14 vedtok enstemmig:

«1. Det kan varsles oppstart av reguleringsarbeid for deler av Kvartal 40 i den hensikt å øke utnyttelsen ut over gjeldende reguleringsplan.

2. Endring av status for bevaringsverdige bygninger i Storgata 21 og 23 vurderes i planprosessen.

3. Et planforslag som baserer seg på høyder som vist i forespørselen, kan ikke behandles før det er gjennomført en planvurdering av konsekvensene ved ulike byggehøyder i ulike deler av sentrum, slik det framkommer av handlingsdelen til kommuneplanen.»

Dette vedtaket ble fulgt opp med annonse i SB og brev fra kommunen datert 10.12. 2015 til grunneiere, naboer og berørte parter med overskriften: «Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for del av kvartal 40, gnr 173/153 m.fl.» I dette varselet står det blant annet i tredje avsnitt: «Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en høyere utnyttelse enn i dag med forretning/næring, boliger og parkeringsanlegg. Storgaten 23 forutsettes revet. Riving av Storgaten 21 vil bli vurdert i planprosessen.»

Etter plan- og bygningslovens bestemmelser og statlige veiledere er det med hjemmel i plan og bygningslovens §12-8, varslet oppstart av reguleringsarbeid. Begrepet mulighetsstudie, som planutvalgets leder nå introduserer, er ikke nevnt i de formelle begrepene rundt oppstart av reguleringsarbeid eller i brevet datert 10.12.2015 fra kommunen.

Mathiassen stiller spørsmål om hva skal diskuteres på et folkemøte. Som referert ovenfor er det i varselet om igangsetting av reguleringsarbeid fra kommunen og saken til planutvalget tatt opp forhold som helt åpenbart hadde vært et godt grunnlag for et folkemøte. Foreningen Gamle Sandefjord registrerer at planutvalgets leder ikke mener dette og hevder at det er et forslag som ingen vet hva inneholder.

Mathiassen skriver videre at det fremmes mange viktige reguleringsplaner i vår kommune og stiller spørsmål om hvem som så skal bestemme om det skal arrangeres folkemøter.

Etter vårt syn bør det være kommunen som planmyndighet som påtar seg denne oppgaven. Foreningen Gamle Sandefjord skal ikke avgjøre hva som er av interesse. Vi kan bare på lik linje med andre bidra til at planprosesser bli så involverende som mulig, før endelige politiske vedtak gjøres.

Plan- og bygningsloven har klare minimumsregler for hvordan allmenheten skal høres og involveres i reguleringssaker. Samtidig beskriver statens veiledere ulike former for merinvolvering i plansaker av omfattende betydning for omgivelsene. Det er imidlertid Sandefjords politiske flertall som til enhver tid avgjør hvilken form for involvering som velges. Foreningen Gamle Sandefjord kan bare komme med innspill om hva vi mener gir godt grunnlag for åpne og involverende planprosesser.

Mathiassen skriver videre at det selvsagt er åpent for at Foreningen Gamle Sandefjord, eller andre aktører, arrangerer åpne møter om forskjellige temaer. Foreningen Gamle Sandefjord og Sandar Historielag har tidligere arrangert to åpne møter. Det første møtet tok opp politiske holdninger til bygnings- og kulturminnevernet i Sandefjord. Det andre møtet presenterte planene til Micasa for Linaaekvartalet. Til begge møtene var sentrale politikere invitert. Ordfører og leder av planutvalget hadde ikke anledning til å delta i noen av disse møtene. Nettopp for å sikre at kommunens sentrale ombudsmenn har anledning til å møte når viktige plansaker skal presenteres mener Foreningen Gamle Sandefjord åpne møter bør skje i kommunal regi. Gamle Sandefjord har ikke påstått at ordfører og planutvalgets leder er motstandere av demokratiske spilleregler. Vi bare konstater at vi er uenige med ordfører og planutvalgets leder i at planene for Sperrekvartalet er av mindre omfattende karakter med begrensede konsekvenser for omgivelsene.

Videre er vi også uenige i at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre åpne møter dersom varselet om regulering av Sperrekvartalet blir fulgt opp med et konkret forslag til reguleringsplan.

Foreningen Gamle Sandefjord vil fortsatt konsentrere seg om å bidra på en saklig måte til at den videre politiske behandling av sentrale byutviklingssaker får et best mulig beslutningsgrunnlag.