I prosjektsjefens leserbrev «Derfor er Storås-alternativet dyrest» kommer det fram at hovedgrunnen til kostnadsforskjellen ligger i vanskeligere grunnforhold for Storås-korridoren over Haslejordet. Ut fra lokalkunnskap fant jeg grunn til å be Bane NOR om innsyn i grunnundersøkelsene som er utført på arealet, en forespørsel som ble positiv mottatt og besvart svært raskt. Takk for det!

Det fremkommer av rapporten(e) at det er foretatt grundige undersøkelser med boring til fast fjell i Torp-Vest traseen, mens grunnforholdene for Storås-alternativet kun er undersøkt fra overflaten ved hjelp seismikkteknologi.

Dette fører til følgende spørsmål: Hva er årsaken til at grunnforholdene i Storås-korridoren ikke er kartlagt like grundig og nøyaktig som Torp Vest-korridoren?

Undersøkelsene viser at grunnen i området består av et relativt tynt overflatelag over til dels svært bløt kvikkleir som ligger på fjellgrunn, og grovt sett er denne sitasjonen lik over hele arealet.

Langs Torp Vest-korridoren er det foretatt fire grunnboringer langs traseen, disse viser dybde til fjell hhv 20.6, 21.2, 27.9 og 17.9 meter. I tillegg går den ene av seismikk-undersøkelsene inn i traseen og her er dybde til fjell anslått til ca 30 m.

Selve Storås-korridoren er kun kartlagt ved seismiske undersøkelser, og bare to av disse strekker seg inn i selve traseen. Dybden ned til fjell er for disse to punktene anslått til ca 28 og ca 21 meter. I tillegg viser dokumentasjonen at det i dette området ligger et lag på 3 - 4 meter bestående av relativt fast materiale oppå fjellet.

Valg av korridor for nytt dobbeltspor gjennom Sandefjord berører mange av byens innbyggere, og jeg antar det er lett å være enige om at en slik viktig avgjørelse i størst mulig grad skal fattes med grunnlag i fakta.

Prosjektsjef Hanne Sophie Storhaug hevder i sitt innlegg at; «I Storåstraseen er det mye lenger ned til grunnfjell enn i Torp vest-traseen», og at dette er hovedårsaken til kostnadsforskjellen. Med utgangspunkt i at grunnundersøkelsene viser ubetydelige forskjeller i grunnforholdene over Hasle-jordet er det vanskelig å forstå en slik konklusjon, og ut fra dette bes om svar på følgende;

Spørsmål: Hva er grunnlaget for Bane NOR`s påstand om at det er mye dypere til fjell i Storåstraseen?