Arbeidet kan endelig komme videre for å få behandlet og vedtatt den viktige planen for Oslofjordens miljø- og friluftsmuligheter.

Dette er samtidig en sak Vestfold Venstre har frontet de siste årene. I desember 2016 fikk Venstre i fylkestinget et enstemmig vedtak om at det skulle etableres et forvaltningsprogram for et marint område i indre og ytre Oslofjord. I tillegg har fylkespartiets stortingskandidater ved valgene i 2009, 2013 og 2017 hatt denne saken på agendaen. Høsten 2017 fremmet stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Carl-Erik Grimstad og Abid Raja et representantforslag om en helhetlig plan for Oslofjorden. Det ble enstemmig støtte til forslaget på Stortinget, og en samlet Energi- og miljøkomité støttet initiativet. Innstillingen derfra lød: «Stortinget ber regjeringen legge fram helhetlig plan for Oslofjorden – med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden».
Den ferske rapporten som nå er framlagt, slår i stor grad fast det som Venstre i lang tid har vært bekymret for og at det trengs en tverrsektoriell redningsaksjon.

Det er stor aktivitet i og rundt Oslofjorden som påvirker tilstanden. Vi har befolkningsvekst og press på arealbruken i strandsonen. Det er utfordringer med økt båttrafikk og fiske. Kloakkutslipp fra fritidsbåter er økende. Fra land er det utfordringer med økt forurensing fra jordbruk og avløp. Sammen med kloakk er avrenning fra landbruksarealer den største tilførselskilden for næringsstoffer som kveler fjorden. Tilførselen av næringsstoffer gir fjorden pusteproblemer og livløse poller og bukter. Likeledes siver det ut miljøgifter fra forurensende bunnsedimenter. I tillegg kommer endringer i klima som påvirker økosystemet. Kysttorsken sliter i Oslofjorden, og det kommer stadig urovekkende rapporter om dens tilstand. Tareskogen og ålegressengene, som er oppvekstområder for blant annet torskeyngel, er i flere områder i tilbakegang.

Vestfold Venstre har forventninger framover til en samordnet innsats for å nå målene for bedre vannmiljø, økt fiskebestand, friluftsliv og kulturminner. Å få bukt med problemene er et felles ansvar og kan ikke løses av en sektor alene. Derfor foreslår direktoratene som har vært involvert i arbeidet med den kunnskapsbaserte planen, tiltak for miljøforbedring og forebygging på tvers av ulik aktivitet.

Betydningen av å ha et attraktivt sportsfiske og et bærekraftig yrkesfiske etter kysttorsk og andre arter i Norges mest folkerike landsdel, må ikke undervurderes. Det er viktig at vi får gjenoppbygget torskebestanden. Her har vi forventninger om at fiskeforbudet opprettholdes og hvis nødvendig utvides.

Plastforsøplingen er negativt for fjorden. Derfor må det opprettholdes en høy satsing mot marin forsøpling.
Friluftslivet presses også fra landsiden. Venstre har derfor forventninger til en felles regional planstrategi og strengere føringer og praksis ved bruk av dispensasjoner. Dette for å ivareta en mer helhetlig forvaltning av arealbruken.
Vi vet at kostnadene på sikt ved ikke å ta tak i problemene blir større etter som tiden går. Rapporten konkluderer med at det er dyrere å gjenopprette/restaurere tapte naturverdier og friluftsområder enn å ivareta eksisterende verdier. Dette er Venstre enig i. Oslofjorden som rekreasjonsområde fremmer god folkehelse og verdifulle naturopplevelser.
Betydningen av Færder nasjonalpark er også stor. Derfor må det være fokus på å drive skjøtsel av dette etablerte verneområdet.

Også kultursporene er mer tallrike enn mange andre steder i landet. Kulturminner vil derfor være en viktig del av den endelige planen som det må jobbes videre med.

Det foreslås å bruke lover og regelverk og økonomiske virkemidler. Det kan være å følge opp med pålegg om strengere tiltak som monner og det kan være å belønne dem som ikke forurenser. Det er derfor også viktig ikke å åpne for nye deponier av farlig avfall i og rundt fjorden. Her er det mulig både med pisk og gulrot!

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil nå sette seg inn i rådene i rapporten. Han har uttrykt det slik: «Oslofjorden er under press på grunn av forurensing og befolkningsvekst. Derfor må vi ha en helhetlig og koordinert innsats for å sikre den for framtida. Oslofjorden er svært verdifull, både som leveområde for dyreliv og natur, og som friluftsområde for alle som bor ved den». Han har lovet å legge den fram i regjeringen før sommeren.
Oslofjordens miljø- og friluftslivsmuligheter er av nasjonal interesse og er både matfat, boområde, rekreasjonsområde og trafikkåre.

Vestfold Venstre har store forventninger til den endelige helhetlige planen for Oslofjorden med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand og være til glede også for kommende generasjoner.