En sak om skolestruktur for Vesterøya (les: nedleggelse av tre nærskoler) skal behandles i hovedutvalg KBU 25. januar. Her presenteres det noen merkelige investeringstall: At det skal koste vesentlig mer å beholde og fornye tre fornyede nærskoler, stemmer rett og slett ikke!

Det er ingen grunn til at man i Sandefjord skal ende opp med kostnader som er «snudd på hodet» i forhold til det man erfarer alle andre steder.

Fra saksframleggets vedlegg kan jeg også avlede følgende:

FRAMNES SKOLE: Jeg fant i saksvedleggene, på sidene om Framnes skole, at ett av alternativene er nybygg på 3.500 m2. Med samme pris pr. m2 som ny storskole (40200 kr / m2), blir prislapp for ny Framnes skole ca. 140 mill. kr. Legg til merkostnad 60 mill. for bedre gymfasiliteter, tomtetilpasning etc., det gir: maks 200 mill. kr for tipp topp Framnes skole, gjerne med passivhusstandard. Dette er også skolen med størst oppgraderingsbehov.

ORMESTAD OG VESTERØY SKOLER: Hvis man forutsetter et investeringstak på 500 mill. kr totalt for Vesterøya (sammenlign med ny storskole til 494 mill.), blir det ca. 300 mill. til disposisjon for oppgradering av Ormestad og Vesterøy skole. 150 mill. til hver av disse to skolene er altfor raust (tilsvarer nybyggpris!) med tanke på at Vesterøy og Ormestad er relativt gode byggteknisk (Norconsult). Ca 50 % til fornyelse, sammenlignet med nybygg, er mer enn godt nok til slike relativt kurante oppgraderinger (Ref SINTEF m fl.).

Og mht. klimaavtrykk: Det vil ta minst ca. 40–50 år før et samlet storskole-nybygg «innhenter» slike rehabiliterte bygg, om noen gang (Ref SINTEF sin publikasjon: «De mest bærekraftige byggene finnes allerede» og Grønn Byggallianse: «Tenk deg om før du river», samt det man kan utlede av grafene til kommunens konsulenter i vedlegg).

En del av investeringen bør gå til bedret arealeffektivitet, siden kommunen peker på dette som årsak til merkostnader. Sum for Ormestad og Vesterøy skoler: 150 mill. kr er med andre ord rikelig! Og: Samtidig kan man gi rom til barnehage på Ormestad (oppvekstsenter).

■ SUM FOR TRE NÆRSKOLER: 350 mill. kr i hht. ovenstående. Sammenlignet med bygging av ny storskole (kun byggeprosjekt) havner vi da i første omgang på en investering som ligger ca. 150 mill. kr under ny storskole. Men differansen blir vesentlig større når man tar for seg hele bildet, se under.

■ SUM FOR NY STORSKOLE: Minst 700 mill. kr (494 mill kalkulert bygg + 6 mill prisstigning siden kalkyle ble laget + infrastruktur 200 mill. kr ifm. storskole). Her må det nemlig legges til kostnad for vesentlig mer ekstern/omliggende infrastruktur, blant annet etablering av minst 6 km gang-/sykkelvei (Vardeveien, Industriveien, Veløyveien, tilknytning Framnes / Rødsåsen m). I hht til ferske tall fra Sarpsborg, avrundet: 6000 meter g/s-vei til 25000 kr / m = 150 mill. kr.

Legg så til minimum 50 mill. for kryssløsninger, gangbroer og/eller underganger, samt nødvendige tiltak for overordnete traseer for vann og avløp: Sum ekstra kostnader: minimum 200 mill. kr.

Totalt investeringsbehov for ny storskole blir altså da: ca. 700 MILL KR. – (Nå har jeg ikke funnet underlag for kommunens kalkyler, men med den relativt optimistiske kvadratmeterprisen på ca. 40.000 kr for nybygg på jordet med leirgrunn vil det overhodet ikke være rom for infrastrukturtiltak utenfor ny tomt). CO₂-regnskap for prosjektet forverres også ytterligere ifm. infrastrukturtiltak.

Og: Hvis ekstra rassikring og leirestabilisering av ny tomt blir nødvendig, inkludert sikring mot tilliggende nabolag, drar man på seg ytterligere titalls millioner! I alle fall: Differanse i favør av nærskolene: 350 mill. kr er forsiktig anslått.

■ «EKSPERT» SOM FALSK PROFET: Mange av høringsinnspillene i skolesaken «avfeies» med standardtekst hvor administrasjonen spesielt klamrer seg til prof. Nordahl til forsvar for storskole. I den forbindelse er det interessant å se hvilke professorer det ikke refereres til. For eksempel professorene (pedagogikk, begge) Karl J. Solstad og Yngve Nordkvelle, som viser til fordelene med mindre og mellomstore skoler. «Falske profeter» sier prof. Solstad om Nordahl & co. (artikkel i Utdanningsforskning, 14.01.17). Ref. også alle innspill om lang skolevei, minus for nærmiljøene, elevenes trivsel osv.

■ SAKEN MÅ AVVISES: Vesterøyas skolestruktur må inngå i en forbedret strukturutredning, sammen med øvrige skoler i pågående kommunedelplan. Saken med vedlegg framstår p.t. som katastrofalt dårlig underbygget og tungt innpakket ønsketenkning, ensidig i favør av storskole.

Ingen–uavhengig av partifarge–bør være bekjent av å vedta en så viktig sak på dette dårlige grunnlaget.