Men det er så langt ikke gjort noe demokratisk vedtak om at man faktisk ønsker storskole på Vesterøya, og det er heller ikke gjennomført en grundig utredning av hva det ville betydd om vi hadde brukt 400 millioner på oppgraderinger og utvidelser av de eksisterende skolene.

Ingen reell demokratisk behandling

Problemet med denne prosessen, slik Rødt ser det, er at det vil bli svært vanskelig å få til en reell vurdering av valg av skolestruktur på Vesterøya når detaljreguleringen av ny storskole er på plass, og kommunen og det politiske flertallet er motivert for å gå i gang med bygging. Vil man da bruke tid og energi på å utrede gode alternativer som innebærer å bevare dagens struktur med nærskoler, men med betydelige oppgraderinger? Vi tror ikke det kommer til å skje. Og da vil vi oppleve at denne prosessen går helt i mål uten at det har vært en reell demokratisk behandling av alternativene.

I strid med kommunedelplanen

Den planlagte storskolen er også i strid med kommunens egen kommunedelplan for Vesterøya, og er sånn sett ikke vurdert inn i helheten, ei heller i forbindelse med diskusjonen om en ny skolestruktur for hele «gamle» Sandefjord. Vi støtter forslaget fra SV og MDG om at «Det utarbeides en tematisk kommunedelplan som omhandler ny barnehage og skolestruktur for Sandefjord, inkludert Vesterøya.»

Det er nok åpenbart at skolemyndighetene i kommunen og det politiske flertallet ønsker stordrift og sentralisering, slik man opplever med det meste av endringer i offentlig drift. Argumentasjonen for stordrift er som regel at det blir mer effektivt, at man får sterkere fagmiljøer og generelt et bedre tilbud. Nå viser jo erfaringene fra etablering av større enheter at dette ikke nødvendigvis blir sånn. Større enheter kan også bety etablering av nye ledersjikt og mer byråkrati, og ikke nødvendigvis bedre trivsel for brukerne.

Mange som er kritiske

Men hva er best for innbyggerne? Hva er best for nærmiljøene? Hvor viktig er det for barna at skolen er en sosial arena der de bor? At de kan komme seg dit på egen hånd uten at foreldre må kjøre og slippe barna av på en stor «Kiss 'n Ride»?

Det har etter hvert vist seg at mange innbyggere på Vesterøya er kritiske, og det har kommet kritiske utspill fra lærerne på skolene. Og det har vist seg svært vanskelig å finne en aktuell tomt, da det er lite ledig plass på Vesterøya. Den eneste muligheten har vært å foreslå en betydelig nedbygging av dyrket mark. Rødt vil tilslutte seg oppropet «Ingen storskala på dyrka mark». Behovet for jordbruksarealer og mulighet for egen matproduksjon har blitt aktualisert av den internasjonale situasjonen, og det må også reflekteres i kommunale beslutningsprosesser. Men denne prosessen ser uansett ikke ut til å la seg stoppe av slike argumenter.

Rødt mener at man parallelt med videre planlegging må foreta en likeverdig vurdering av oppgradering og utvidelse av eksisterende skoler, og med et særskilt fokus på skolenes betydning i lokalmiljøet.