Mindre penger til drift av bygninger og mer til innhold i skolen er det viktigste budskapet fra posisjonen som ønsker seg storskoler. Kan vi være sikre på at det er økonomisk fordelaktig å bygge ny storskole? Nei, våre økonomiske beregninger viser at det faktisk er mye som taler for at kommunen vil spare flere hundre millioner kroner på å videreføre dagens skoler i et 50 års perspektiv.

I utgangspunktet snakker kommunen om nærmere 2 milliarder som skal investeres i skolestrukturen de neste 15 årene. I våre økonomiske beregninger fokuserer vi utelukkende på å sammenligne videreføring av dagens skoler (mulighet 0 i Norconsult rapport) med nedleggelse av 8 skoler og bygging av 3 nye storskoler (mulighet 3 i Norconsult rapport).

Investeringskostnader fra Norconsult rapport 2018:

 • Videreføring av dagens 8 skoler vil medføre 208 millioner til utbygging og ombygging (Norconsult 2018).
 • Nedlegging av 8 skoler som erstattes av 3 nye storskoler beregnes å koste 755 millioner (Norconsult 2018). Her er det allerede 550 millioner ekstra kostnader. Norconsult legger opp til at hovedandelen av disse midlene skal spares inn ved kutt i skoledrift, hvor personalkostnader (lærere?) utgjør størsteparten av disse.
 • Begge disse anslagene er for lave og vi vet at Norconsult rapporten fra 2018 ikke har med kostnader til planlegging, prosjektering, tomteerverv, vanskelige grunnarbeider, infrastruktur, adkomstveier, innbo, etc. Kommunen har selv oppjustert budsjett for storskole på Vesterøya til 300 millioner.

Det koster 1,2 milliarder å realisere 3 nye storskoler.

 • Storskole Vesterøya er beregnet til 550 elever, men skal det bygges storskoler så må politikerne legge til grunn 600 elever på Vesterøya og kanskje 700 elever for de andre storskolene. 600 elever tilsier en skole på 10 000 kvadratmeter og med en byggekostnad på 35 000 kr/m2 snakker vi om 350 millioner byggekostnader. Legger vi så til 50 millioner i tomteerverv, dyre grunnarbeider, adkomstveier/trafikksikring, konsulentbistand, så vil en skole på Vesterøya måtte budsjetteres med 400 millioner.
 • For enkelhets skyld legger vi til grunn 400 millioner også for de andre to storskolene som fort kan få 100 flere elever enn storskolen på Vesterøya. Følgelig bør det være et realistisk anslag. Dermed kommer vi opp i en investeringskostnad på 1,2 milliarder for 3 storskoler.

400 millioner til å videreutvikle dagens skoler.

 • Dobler vi beløpet til investering i eksisterende skoler fra 208 (Norconsult) til 400 millioner legger vi opp til at det både bygges nye moderne skolebygg og læringsarealer på de skolene som krever det samt oppgraderinger iht. behov på øvrige skoler.

3 nye storskoler koster netto 600 millioner mer i investering

 • Ved bygging av storskoler må vi ta med salgsverdien av skoletomtene slik de står. Bygningene har trolig liten verdi og følgelig er det tomtepriser som må legges til grunn, kanskje med noen unntak. Gjør vi her et grovt overslag og setter disse skoletomtene til 25 mill. pr. tomt er salgsverdien 200 millioner. Nå er det ikke sikkert at kommunen ønsker å selge disse tomtene da de kan ha høy verdi i framtiden, men det virker som politikerne planlegger med tomtesalg som bidrag til finansieringen.
 • Dermed viser regnestykket at vi snakker om 600 millioner kroner i merkostnader for å bygge 3 storskoler kontra nye skolebygg på eksisterende tomter.

246 til 369 millioner i finanskostnad knyttet til et lån på 600 millioner.

 • Kommunen må søke ekstern finansiering og en nedbetalingstid på 40 år legges til grunn.
 • Med 2 % rente i perioden snakker vi om årlige merkostnader på 27 millioner første år og 12 millioner i rente. Over 40 år blir det totalt 246 millioner i rentekostnader og en samlet kostnad på 846 millioner for 3 storskoler.
 • Øker renten med 1 % til 3 % snakker vi om rentekostnader på 369 millioner og en samlet investeringskostnad på 969 millioner.

Det kan gjøres mye vedlikehold, eller bygging av moderne og framtidsrettede skolebygg, for 850 millioner over de neste 40 årene. Vi klarer rett og slett ikke å regne hjem at økonomi, politikernes hovedargument for storskoler stemmer.

Det er faktisk ikke sikkert at skoledriften, det er her politikerne skal spare inn investeringen, blir rimeligere heller. Ja, det kan kuttes 5 rektorstillinger, men erfaring fra storskoler viser at det kommer til et nytt mellomleder nivå som ikke gjør det rimeligere å drifte skolen.

Grunnen til at det blir dyrere med 3 nye storskoler er opplagt. Dagens nærskoler med mange gode og funksjonelle skolebygg med tilhørende infrastruktur, må erstattes av nye skolebygninger på ny tomt med ny infrastruktur.

I tillegg blir det faktisk 400 færre elevplasser ved nedlegging av 8 nærskoler og bygging 3 nye storskoler, så det gjelder å håpe at Sandefjord kommune ikke lykkes i sine ambisjoner i å tiltrekke seg de attraktive 20 – 40 åringene.

Mindre til innhold og mer til bygninger, er etter vår oppfatning et sannsynlig utfall av storskoler i Sandefjord.

Vi ønsker oss en prosess som ser på flere alternativer enn de Norconsult utarbeidet i 2018 og håper politikerne nå lytter innbyggerne og vårt innbyggerforslag. Kampanjen har snart 1000 underskrifte. Vi vet det er mange flere som støtter saken, men som kvier seg for å skrive under i en «småby» som Sandefjord. Engasjer deg: søk opp «opprop skolestruktur», les saken og signer om du er enig.

Vi tror politikernes videre håndtering av skolesaken vil være avgjørende for utfallet ved lokalvalget 2023.