Markedsstyringen gjør at strømprisen blir uforutsigbar og uforståelig, og nå også skyhøy. Dette viser at markedsliberalisme er ubrukelig når det kommer til en tjeneste som strøm.

Det er nødvendig med strakstiltak og SV må være klare for å danne flertall på Stortinget for ytterligere strømstøtte. Men kompensasjon kan bare være første steg. Neste steg må være varige endringer i måten strømmen styres på. SV krever at regjeringen tenker nytt i tilleggsmeldingen om energi som er varslet til Stortinget. Derfor krever SV forhandlinger med regjeringen for å finne løsninger som kan være klare til neste vinter.

Vestfold og Telemark SV vil prioritere fem overordnede hensyn i arbeid med ny energilov: Kraftpolitikken må bidra til at de norske klimamålene nås, at prisen på vanlige folks nødvendige strømforbruk skal være rimelig og forutsigbar, at vi ikke bruker mer strøm enn nødvendig og at tilgangen på rimelig, fornybar kraft fortsatt skal være en konkurransefordel for norsk industri og bidra til økt elektrifisering for å erstatte fossil energi. Det siste er viktig i vår region der det er stort potensiale i utslippskutt gjennom elektrifisering.

For å oppnå dette vil SV at:

  • Staten tar på seg rollen som leverandør av strømmen, for eksempel gjennom et statlig selskap som kjøper inn strøm og selger den videre til folk og næringsliv gjennom rimelige og langsiktige avtaler.
  • Kraftfull satsing på energieffektivisering. Mulighetene til å redusere strømforbruk i norske husstander er stort, men skal det realiseres kreves sterkere insentiver.
  • Luksusforbruk skal være dyrere enn normalforbruk. Det trengs et to-pris system på strøm.
  • Behovet for mer fornybar energi balanseres mot viktige naturverdier.
  • Kraftproduksjon skal i større grad kunne prioriteres til bestemte formål som utvikling av grønn industri.
  • Elektrifisering av sokkelen skal gjennomføres gjennom utbygging av havvind, primært flytende havvind, og ikke med strøm fra land. Forskningen på dette området må styrkes.
  • Eksport av kraft til utlandet via kabler må reguleres ut fra forsyningshensyn og strømpris i Norge. SV krever en reforhandling av avtaler med EU og Storbritannia for å få dette til, og er mot å bygge nye utenlandskabler.
  • Norge må ha råderett over egne kraftressurser. SV er mot norsk deltakelse i EUs energiunion og EUs energibyrå ACER, og vil ta EUs tredje energimarkedspakke ut av EØS-avtalen.
  • Det offentlige eierskapet til vannkraften forsvares, og alle forsøk på privatisering avvises. Det må innføres de samme krav til offentlig eierskap for store vindkraftanlegg som for store vannkraftanlegg.

Vi er nå inne i ei tid der folk gjør opprør, og der mange innser at markedssystemet for strøm har spilt fallitt. Når også industriledere anbefaler en helt ny politikk, og fagbevegelsen aksjonerer, er det på tide at regjeringa tar grep. Vestfold og Telemark SV støtter demonstrasjoner og markeringer i Industriaksjonens regi 15.februar, og oppfordrer våre medlemmer til å delta i markeringer og markere SVs syn.