Mari Arnstad fra SP leverer klar tale i en rekke avisintervju. Frp tar prisverdig sjølkritikk på at de stemte for ACER, men uten å fremme forslag som rører ved den markedsbaserte kraftprisen. Regjeringa og SV er enige om en helt nødvendig støtte til de som rammes, men regjeringa tar ikke politisk styring med strømprisene. Hvorfor?

Svaret har vi fått fra olje- og energiminister Marte Mjøs Persen som på et spørsmål fra SVs stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad svarer at EØS-avtalen står i veien. Kan noe gjøres her og nå for å gi en rimelig strømpris til lys og varme i heimen og samtidig hindre at kraftprisene nuller ut et viktig konkurransefortrinn for norsk industri?

Olje- og energiministeren kan sikre bærekraftig fyllingsgrad i vannmagasinene ved å stanse krafteksporten når fyllingsgraden er under normalnivå ved å gjøre bruk av EØS-avtalens midlertidige beskyttelsesklausul (artikkel 112).

Denne slår fast at «dersom alvorlige økonomiske, samfunnsmessige eller miljømessige vanskeligheter som kan vedvare, er i ferd med å oppstå i en sektor eller innen et distrikt, kan en avtalepart ensidig treffe egnede tiltak på de vilkår og etter den fremgangsmåte som er fastsatt i artikkel 113».

Regjeringa kan videre fremme et forslag om toprissystem for husholdninger med innebygget maksimalpris for å sikre en vanlig strømregning ved nødvendig forbruk.

Parolen ut av ACER kan konkretiseres med kravet om å reforhandle EUs energimarkedspakke tre. Dernest ved at det allerede nå reises kravet om ikke å tilslutte seg ytterligere maktoverføring til EU via EUs 4.energimarkedspakke som er vedtatt i EU og som departementet forbereder innført i Norge.

Vi kan gjøre noe med strømprisene, men det krever politisk mot i møte med EØS-politiet ESA og EØS-avtalen.

Dersom protestene øker og med et hovedkrav om å ta tilbake politisk styring over strømprisene, kommer ikke regjeringa utenom å gjøre noe med markedstvangen. Det kan ikke godtas at Støre og Persen velger EØS framfor nasjonal kontroll med vannkrafta og kraftmarkedet og dermed sender regninga til husholdninger, landbruk og næringsliv og setter tusenvis av arbeidsplasser i fare. Alt av hensyn til EØS-avtalen.