Innledningsvis er jeg nødt til å oppklare noe jeg mener har skapt en del misforståelser. Sandefjords Blad endret mitt innlegg ved å fronte ett avsluttende ironisk spørsmål fra min side, og gjøre det til hovedpoenget i mitt innlegg, noe det selvfølgelig ikke var. Poenget med det ironiske spørsmålet, var å synliggjøre at det alltid er stor vilje til å gjennomføre kostnadskrevende investeringer så lenge det er «andre» som tar regningen.

Dessverre så medførte denne endringen av SB at Bente Blix tolket det slik at FrP mener at regningen bør betales av de gående og syklende, som da ble tatt helt ut av kontekst.

Les også

Hvorfor skal du som gående belastes?

Mitt poeng, som jeg fortsatt står inne for, er at vi kan ikke legge alt økonomisk ansvar på bilistene når vi snakker om mobilitet, og utelukkende se på bilen som et skatteobjekt. Veldig mange er totalt avhengige av bilen i hverdagen.

Tall fra statsregnskapet i 2021 viser at bilistenes bidrag utgjorde 53,7 milliarder kroner, mens bevilgninger til veiformål kun utgjorde 39,6 milliarder. Bilistene betalte med andre ord 13,1 milliarder kroner bare i 2021, som ble brukt på andre ting.

Det kan ikke påstås å være oppsiktsvekkende at vi da tar til orde for at vi ikke ønsker å støtte en plan som legger opp til at bilistene også her forventes å ta hele regningen.

Så registrerer jeg at opposisjonen i Sandefjord her ilegger posisjonen meninger som jeg ikke kjenner meg igjen i, som at man blant annet ønsker kø? Det finnes vel ikke noe annet parti i Norge som jobber mer for å unngå kø en FrP, ved at vi jobber for at det skal bygges mer og bedre veier, som gjør at trafikken kan avvikles bedre, raskere og ikke minst mer miljøvennlig. Men her har venstresiden en misforstått tanke om at hvis man bare gjør det vondt og vanskelig å bruke bilen, så vil vi alle begynne å sykle eller gå? Og hvor vanskelig er man villig til å gjøre det? Sandefjord har alt tilrettelagt godt for gående og syklende, men det viser seg jo at innbyggerne ikke benytter seg av det tilbudet som alt er på plass?

Les også

Hvorfor skal de gående ikke belastes?

Det er jo et paradoksi disse tider der alt handler om å inkludere, at alle skal ha en plass i samfunnet, at alle skal være like mye verdt. Bortsett fra når man kommer til bilistene, da er det full jaktsesong.

Så må vi snakke litt om Mobilitetsplanen og hvordan den legges fram. Det er ikke nødvendigvis så rosenrødt som opposisjonen vil ha det til, om man leser det som er tilgjengelig av informasjon. Det er med rette at Cathrine Andersen stiller spørsmål om hvem som skal ta regningen.

En forutsetning for å få tilskudd fra staten er at kommunen tar sin del av ansvaret og sørger for et nullvekstmål. Det betyr at kommunen pålegges å innføre tiltak som å begrense mulighetene for og benytte bil ved bruk av bompenger, høyere parkeringsavgift, færre parkeringsmuligheter, begrense veikapasiteten etc.

I tillegg så skal bidraget fra staten i første rekke gå til tiltak som øker sykkel og gange, samt styrke kollektivtrafikken. Det er ikke sånn at staten uten videre vil finansiere Ap sitt «rør» gjennom Preståsen, eller andre dyre veiprosjekter, da dette ikke nødvendigvis bidrar til å nå nullvekstmål. Når vi også vet at det vil være en betydelig kostnad ved å kunne gi et tilfredsstillende kollektivtilbud, gitt at vi er en så stor kommune, så er jeg skeptisk til om vi noen gang vil kunne gi et godt nok kollektivtilbud, som både er fleksibelt, men også priset slik at vi kan la bilen stå i en hektisk hverdag.

Det er ikke lenge siden VKT var ute og informerte om at de kom til å kutte i tilbudet nettopp fordi det ikke var bærekraftig. Det skiller bare ca. 20 km2 i areal, men Sandefjord har bare 10 % av antall innbyggere målt opp mot Oslo. Da sier det seg selv at vi ikke vil klare å ha et bærekraftig kollektivtilbud uten massive subsidier over tid.

Kanskje det ikke er så ansvarsfraskrivende som MGD vil ha det til, å utøve en sunn skepsis til en plan bilistene må ta regningen for. Som i ytterste konsekvens risikerer å ikke oppnå målet, men faktisk også utestenge store deler av kommunens innbyggere fra å kunne bruke bysentrum i den flotte byen vår.

Jeg kan kun svare for meg selv, men jeg har ikke råd til å kjøpe elsykkel til hele familien slik det argumenteres for når det snakkes om at nesten «alle» bor i en avstand på 10 min om man bruker elsykkel.

Men MDG vil kanskje sponse oss med sykler, ved å sende den regningen til bilistene også?