Det er viktig at barn som blir utsatt for fysisk og psykisk vold, sier ifra til en voksen som de stoler på. Vi foreldre har plikt til å sørge for at våre barn mottar læring, samtidig må vi ta innover oss at ingen oss voksne aksepterer dager med vold på jobben. Forskning viser at barn ikke er mer robuste eller tåler mer enn voksne. De trenger voksne som står opp for dem og taler deres rett til trygge skolegårder. Mobbetallene ligger stabile på landsbasis. 50.000 barn og unge lever i utrygge miljøer som kan gi dem skader vi vet soldater i krig kan få.

Det er bra at foreldrene har gitt beskjed til skolen. Det er betryggende at skolen tar eleven på alvor når de får kjennskap til at eleven ikke opplever det trygt og godt på skolen. Skolen har undersøkt saken og avdekket at det er vold og mobbing som er brudd på § 9A-2, retten til et trygt og godt skolemiljø.

Når skoler avdekker vold og mobbing, utløser det § 9a-4. Det er aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Skolen plikter å lage en skriftlig aktivitetsplan.
Har skolen innkalt foreldrene og/eller eleven til et møte for å ta imot innspill og legge frem skolens egnede tiltak som skal stå i planen? Det er skolens ansvar og planen skal inneholde:
1. Hva problemet er.
2. Hvilke tiltak som skal settes inn.
3. Når skal tiltakene gjennomføres.
4. Hvem er ansvarlig for gjennomføring av tiltak.
5. Når skal tiltakene evalueres.

Hvis ikke barnet får oppfylt sin rett til et trygt og godt skolemiljø, kan Statsforvalteren kontaktes, de kan også gi råd og veiledning. Husk å dokumentere kontakt mellom skole og hjem og dokumentér fysisk og psykisk skade hos en lege.

Det er den utsatte som må bære de fysiske eller psykiske skadene, kanskje resten av hans eller hennes liv, men det er de voksnes ansvar. I barnekonvensjonen står det om barnets beste, at det er de voksnes ansvar å gjøre det som er det beste for barnet.

I barneloven § 30 står det blant annet at: "Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare."

Inntil skolen har sikret et skolemiljø som fremmer helse, læring og trivsel er det foreldrenes ansvar å beskytte sitt barn.

Ønsker dere alt godt.