Gratulerer med valget! Du har påtatt deg en viktig samfunnsoppgave. Vi er glade for at du stiller opp for oss. Vi tror at du ønsker å gjøre Sandefjord til en bedre kommune å leve og jobbe i. Fellesorganisasjonen FO er fagforeninga for sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere. Vi har god kjennskap til kommunens mest utsatte grupper. Våre medlemmer jobber i helse- og sosialsektoren, i barnevernet, i tjenester til personer med utviklingshemning, i rusomsorgen, i psykisk helsevern, i eldreomsorgen, i arbeid med flyktninger og i NAV.
Når du som kommunestyrerepresentant skal inn i jungelen av prioriteringer, vil vi gi deg en noen råd på veien:
• Styrk barnevernet.
Våre medlemmer forteller om en arbeidshverdag der de sliter med å strekke til fordi de er for få på jobb. Vi må ha tid til å skape gode relasjoner til barn og familier som sliter, slik at vi kan være gode hjelpere. Vi må også ha tid til veiledning og styrking av vår kompetanse. Innfør bemanningsnorm – maks 15 barn pr. ansatt.
• Sats på trygt oppvekstmiljø.
Stadig flere unge sliter sosialt eller med psykiske vansker. Barn og unge trenger å møte gode voksenpersoner som kjenner miljøene, voksne som tidlig ser tegn på negativ utvikling og gjør noe med det.¬¬ Miljøterapeuter på skolen, og utekontakt der ungdom er på fritiden, er slike voksenpersoner.
• Gi personer med utviklingshemning mulighet til å delta på lik linje med andre. Rett ¬¬kompetanse er avgjørende for tjenester med god kvalitet, og nok folk på jobb er avgjørende for at brukeren blir sett og får nødvendig oppfølging. Vernepleiere er helse- og sosialarbeidere, de er spesialister på tjenester til mennesker med utviklingshemming, funksjonshemning, selvbestemmelse og menneskerettigheter. Grunnbemanningen må derfor bestå av vernepleiere.
• Bekjemp fattigdom.
Barnefattigdommen øker. Å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp gir litt mer å rutte med for dem som har minst, og motvirker økte forskjeller.
• Ta tjenestene tilbake.
Ikke overlat velferd til kommersielle aktører. Kommunale tjenester sikrer deg kontroll over tilbudet, og gir de ansatte trygge lønns- og arbeidsvilkår.
• Gi oss trygghet på jobben.
Du er vår arbeidsgiver. Vi vil ha det trygt på jobben. Våre medlemmer er de yrkesgrupper som er mest utsatt for trusler, vold og hets. Vi ønsker at du vet hva våre medlemmer opplever på jobben. Snakk med oss om det. Sammen kan vi sørge for en trygg arbeidshverdag i Sandefjord.

Du har påtatt deg en viktig rolle med å styre kommunen vår de neste fire årene. Vi har en unik kunnskap og kompetanse om det som rører seg i velferdstjenestene. Vi vet mye om hvordan de som sliter mest i samfunnet vårt har det, og hva som kan gjøre deres liv bedre. Vi ser fram til et godt samarbeid. Ta gjerne kontakt med oss.
Lykke til, sammen kan vi gjøre Sandefjord til et enda bedre sted å leve og arbeide i!