Hvis ja, hva betyr det for planen? Jo, planen må utvides til å omfatte minst 38.000 kvm byggeareal? Hvorfor? Jo, nettopp fordi eiere av Folkets Hus er koblet inn! Denne eier vil selvfølgelig forlange minst like mange kvadratmeter som medeier i et nytt prosjekt! Som man som selvstendig eier allerede disponerer over i dag. Å tro at eieren betingelsesløst, kun mot et kontantoppgjør, avgir byens best plasserte næringseiendom! Endog og attpåtil til private utbyggere? Ja, da må man ha god tro – både på høyere makter, og på julenissen samtidig!

Hva blir konsekvensene?

Hva er en områdeplan? Hva blir konsekvensene av et vedtak med formål om å etablere en områdeplan for østre del av Badeparken, inklusive eiendommen til Folkets Hus? En presis og god områdeplan vil beskrive følgende volum med bygningsmasse: Bibliotek/kulturskole med 8.000 kvm, Undervisningsformål fag/høyskole/universitet 27.000 kvm, Næringsformål minimum 3.000 kvm (til eier av Folkets Hus.) Planen må bære med seg infrastruktur som skal betjene en menneskemengde på opptil 5.000–6.000 personer daglig. I et svært begrenset og snevert område. Det kan nevnes veier, parkeringslommer, bussholdeplasser, taxiplass og parkeringsarealer, HC-parkering 100 stk. på eiendommen. Nok kapasitet på fortau, gang- og sykkelveier. Sykkelparkering -for opptil 2.000 sykler på eiendommen. Lysregulerte fotgjengeroverganger, minst 8 stk. Utendørs leke-, aktivitets- og rekreasjonsområder på eiendommen - minimum 4.000–5.000 kbm. Planen må også belyse grunnforhold, fremtidig flomfare med mere.

Betydning for skolekapasitet for de mest bynære skoler–Byskolen–Sande – Gokstad? Områdeplanen må også ha i seg det som nå også dagens politikere har forstått. Takk og lov! At man med ny bebyggelse ikke skal ødelegge solforholdene på Torvet eller i aktivitetsgata. Ei heller i Kurbadhagen/parken. Planen må da konkret vise sol-/skyggeforhold mot vest, nord og øst den 21. i hver måned kl. 9 , 12, 15 og 18 hele året. Eller på de deler av året hvor sola er oppe, på angitt tidspunkt. Ikke nok med det – områdeplanen må også i høyeste grad ta for seg infrastrukturen som ligger under bakken. Som i hvert fall normalt oppegående politikere bør kjenne til, så ligger Sentrum Pumpestasjon (bygget med taxisentralen i seg) på den utbyggbare eiendommen. Den sørger for å transportere all kloakk ut av sentrum. I tilknytning til pumpestasjonen ligger det da naturligvis også en gedigen infrastruktur under bakken. Dette er rørgater med kjempesvære kloakkrør, som ligger på kryss og tvers under eiendommen. Hovedløpet fra pumpestasjonen mot Enga går først mot vest, og inn i Badeparken, derfra videre og helt ut til kloakkrenseanlegget på Enga, sør for Granholmen. All øvrig infrastruktur under bakken – vann, strøm etc. - må også utredes!

Må stille seg i køen

Saksbehandlingstid for en presis områdeplan? Det er kommunens oppgave å utarbeide en områdeplan, ref. plan- og bygningsloven. I Sandefjord kommune finnes det eksempler på områdeplaner som har «ligget på vent» fra 2016! Ja, du leste riktig. Dette er et faktum, og er begrunnet i manglende saksbehandlingskapasitet på rådhuset. Den områdeplanen våre politikere nå har bestilt fra administrasjonen, må da selvfølgelig legge seg i kø inntil områdeplaner som allerede ligger i kø, er ferdig saksbehandlet! Det er derfor en gåte for meg–hvordan våre politikere –fornuftig nok – ber administrasjonen om å utarbeide en områdeplan. Men allikevel hardnakket fastholder målet om å ferdigstille første byggetrinn i 2026?

Tenk over disse tallene

Områdeplan – hvilke arealer har man til rådighet? Østre del av Badeparken, den såkalte Tivolitomtas utbyggbare områder – inklusive taxiplass, og pumpestasjon er på 10.754 kvm. Folkets Hus-eiendommen er på 3.505 kvm. Begge eiendommer får da til sammen et areal på 14.259 kvm. Det vil bety at om man bebygger hver eneste kvadratmeter av eiendommene, med et bygningsvolum på 38.000 kvm, ja, da vil man i praksis dekke begge eiendommene med bygninger i 2 etasjer. Men også med en inntrukket 3. etasje på ca. 9.500 kvm. NB! Denne etasjen alene tilsvarer et byggevolum på to ganger Torget 1A/Kjølnerbygget (som er 65 meter langt, 16 meter bredt, i 5 etasjer.) Et slikt scenario er selvfølgelig helt urealistisk. På et slikt gigantprosjekt må det avsettes plass til helt nødvendig infrastruktur, samt til solfylte og gode rekreasjonsområder, både på og utenfor eiendommen.

= 4,75 etasjer

En av mine bekjente –en særdeles anerkjent og dyktig arkitekt – antyder at man inklusive Folkets Hus-eiendommen maksimalt og i beste fall vil ha et område på anslagsvis 8.000 kvm på eiendommene til disposisjon for bebyggelse. Regnestykket for både folkevalgte politikere–og alle andre blir da som følger: 38.000 kvm byggevolum: 8.000 kvm fotavtrykk = 4,75 etasjer. Eller 4 etasjer, og en inntrukket 5. etasje på 6.000 kvm. Altså i praksis ingen forskjell på kommunedirektørens tidligere antydede prosjekt og det prosjekt våre politikere nå ber om å få utredet i en områdeplan som nå omfatter to eiendommer. Husk da at dere selv har vraket en femetasjesløsning, blant annet med bakgrunn i at man ønsker en lavere bebyggelse hvor man opprettholder siktlinjer mot Kurbadet, sjøen og Hvalfangstmonumentet. Og ikke minst hvor man etter hvert også er særdeles opptatt av fortsatt sol, lys og luft i alle retninger! Jo mer det arbeides med denne saken, desto sikrere blir man på at det ikke vil være mulig å få både i pose og sekk. Eiendommene med deres omgivelser er enkelt sagt for små for det gigantiske byggeprosjekt man drømmer om på dette stedet.

Et gedigent eksperiment

Dere som mener at dette er å tenke stort, begynn å tenke stort! Dere som mener at dette er et fantastisk byutviklingsprosjekt! Ja, jo kanskje, men absolutt ikke med alt på disse eiendommene. Et slikt gigantprosjekt må eventuelt fordeles på flere eiendommer. Eller på en svær eiendom. For mengden av oss som ønsker at vår kjære Sandefjord by skal forbli en koselig småby! Ja, da blir en slik massiv utbygging av søndre bydel et gedigent eksperiment!

Og som kan vise seg å bli til et endelig småbyavviklingsprosjekt, uten historisk sidestykke!

Hvem ønsker stilltiende å være med på noe slikt?