(Østlands-Posten) I desember behandlet Agder lagmannsrett anken der «Badboy»-forfatter og tidligere torpedo Trond Einar Frednes, som er født og oppvokst i Sandefjord, og nå bosatt i Larvik, var anklaget for to voldtekter og en lang rekke voldsepisoder og trusler mot sin ekskjæreste.

Vestfold tingrett dømte ham til syv års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner.

Fem av disse var ubetinget, mens to år var betinget fengsel med en prøvetid på fem år, og 300.000 i erstatningsoppreisning.

Nå har Agder lagmannsrett gått langt i å omgjøre dommen.

Trond Einar Frednes melder til NRK at de kommer til å anke dommen.

Nekter

Trond Einar Frednes har hele tiden hevdet at han er uskyldig, og at hans tidligere samboer overdriver og lyver. Han har innrømmet ett av punktene i tiltalen, som gjelder vold mot en fengselsbetjent.

Lagmannsrettens fem meddommere og to lagdommere behandlet saken i sin helhet i november og desember i fjor. Mishandlingen skal ha skjedd fra 2009 til 2017.

Forsvarerne til Frednes varslet tidlig at de hadde kalt inn 18 nye vitner.

Om det var denne vitneførselen som nå gjorde at dommen ble avsagt i dissens, altså med uenighet blant dommerne, er uvisst.

Helt klart er det likevel at Trond Einar Frednes er frikjent for de resterende to voldtektene han var anklaget for, og at to av sju dommere ville frifinne ham i sin helhet for vold i nære relasjoner.

Mente hun skulle gått

Det fremgår av den rykende ferske dommen.

De to meddommerne, altså mindretallet, mener at vitnene ikke bekreftet det fornærmede sa i tilstrekkelig grad. De mener også at den fornærmede hadde vært en del av et kriminelt miljø. Hun hadde også lånt penger av kriminelle.

– Mindretallet viser til at også fornærmede var sjalu og opptrådte kontrollerende overfor tiltalte. Hun ble værende i forholdet over tid, til tross for at hun hadde en rekke anledninger til å gå fra han. Ikke minst gjaldt dette de lange periodene tiltalte satt i fengsel. Hun besøkte han jevnlig i fengslet, og også fornærmede opptrådte manipulerende, mener mindretallet.

De mener at beviskravet ikke var oppfylt, og ville frifinne.

De to meddommerne ville også frifinne Frednes for vold mot fornærmedes sønn, som sier at han var vitne til deler av mishandlingen.

Trodde på ekssamboeren

Flertallet, bestående av førstelagmann Guro Vale Kvavik, lagdommer Helge Nilsen og tre meddommere som ikke er dommere av yrke, er ikke enige.

Uten tvil slår de fast at:

– Når bevisene sees samlet, er lagmannsrettens flertall ikke tvil om at fornærmedes forklaring i hovedsak, og på de vesentligste punkter, er riktig. Hun har forklart seg konsistent gjennom flere politiavhør og to rettsinstanser. Forklaringen er kronologisk og hun har konkretisert og tidfestet episodene så langt det kan forventes. Forklaringen støttes også av andre bevis, mener de.


De viser også til flere vitneforklaringer, blant annet fra hennes nærmeste familie, som bekrefter at hun til tider var, og fremdeles er, livredd.

Domstolen viser videre til at hun lever på skjult adresse etter å ha rømt, og at det bekreftes av politiet at hun er under beskyttelsestiltak i et annet land.

Flertallet fester ikke lit til Frednes sine vitner, og mener at de var farget av å være gamle bekjente av ham, som oftest fra det kriminelle miljøet. Dessuten mener de fem dommerne at disse personene ikke hadde vært direkte vitner til det fornærmede forklarte.

Frifunnet for voldtektene

I behandlingen av voldtektsanklagene viser lagmannsretten til at de to involverte i saken hadde et turbulent, men lidenskapelig forhold. I tiden etter det kvinnen sier er voldtekter, fortsatte de likevel sitt samliv.

– Det vises til fremlagte bilder og meldinger som illustrer den omfattende og spesielle kommunikasjonen mellom dem, står det i dommen, og det vises til det strenge beviskravet i straffesaker.

Domstolen påpeker at hun ikke fortalte noen om voldtektene før anmeldelsen var et faktum.

Vitnene kunne ikke bekrefte uten tvil om at de hadde skjedd voldtekter, men retten er ikke i tvil om at kvinnen ble truet med en sprøyte som skulle være injisert med hiv. Men om det var foranledningen til et ufrivillig samleie, mente domstolen ikke er bevist.

Retten er ikke i tvil om at kvinnen blant annet ble truet med en sprøyte som skulle være injisert med hiv. Men om det var foranledningen til et ufrivillig samleie, mente domstolen ikke er bevist ut over enhver tvil, som er kravet i saker av denne typen.

Frednes ble derfor frifunnet for disse to punktene.

Straffeutmåling

Frednes ble funnet skyldig i å ha forsøkt å bestille et drap på fornærmede mens han satt i fengsel, og han ble dømt for trusler.

Så til straffen.

Lagmannsretten nevner at det er positivt at tiltalte har fått livet sitt på beina, og viser til hans nye ektefelle som gir ham gode skussmål i retten.

Domstolen viser til at det alvorligste punktet nå er grov mishandling i nære relasjoner i en periode på rundt 8 år.

Et «gjengangertillegg» for den tidligere torpedoen gjorde at lagmannsretten tok utgangspunkt i et straffenivå på fengsel i opp mot fire år.

Etter å ha trukket fra for lang saksbehandlingstid, for saken ble anmeldt i 2018 og ble ikke behandlet før i 2022, kom domstolen fram til at passende straff er fengsel i tre år.

Langt mildere

Det er frifinnelsen for voldtektene som ga det største utslaget i den mildere straffen.

Flertallet vil at han skulle betale en erstatning på 250.000 kroner til den fornærmede. De to meddommerne som mener at det ikke er grunnlag til å dømme ham for familievold, mener selvsagt at det ikke er grunnlag for en erstatning.

Siden flertallet bestemmer, må han betale den fornærmede larvikskvinnen 250.000 kroner.

Fordi saken gikk i hans favør, ble han ikke idømt saksomkostninger.

En liten seier

Advokat Daniel Storrvik i advokatfirmaet Greaker X Storrvik har nå fulgt Trond Einar Frednes gjennom to rettsinstanser. Om de satser på en tredje, altså å anke til Høyesterett, har de ikke avgjort ennå.

– Han er for så vidt fornøyd med at lagmannsretten fant han uskyldig for voldtektene, men svært misfornøyd med at han er dømt for noe han ikke har gjort, og under dissens, sier Storrvik, som selvsagt har merket seg at to av meddommerne ville frifinne klienten hans fullstendig på punktene om vold i nære relasjoner.

– Han vil gjennomgå dommen og vurdere om det er noen ankemulighet, da han i helheten ikke er fornøyd, sier Storrvik.

Håper å sette strek

Bistandsadvokat Stephanie Bruun fra Advokatfirmaet Teigstad AS, som representerte fornærmede i saken, sier at larvikskvinnen nå håper at dette er over.

– Hun er uenig i deler av lagmannsrettens bevisvurdering, men er fornøyd med at lagmannsretten er kommet fram til at han skal domfelles for mishandling i nær relasjon. Hun håper nå at saken får sin slutt, da dette har vært en lang og svært belastende prosess for henne, skriver Bruun i en e-post.

LES VÅRE TIDLIGERE SAKER HER: