Norges maritime næring er i krise. Koronakrisen og fall i oljeprisen gjør at 13 000 arbeidsplasser står i fare. Tiltakene regjeringen så langt har kommet med, har liten effekt på verftsindustrien. Ordrebøkene er i ferd med å tømmes. For mange lokalsamfunn langs kysten er dette svært alvorlig.

Regjeringen må våkne og sikre at næringen overlever.

Norge har verdensledende maritim kompetanse. Vi er avhengige av denne kompetansen hvis vi skal klare å utvikle eksportrettet og grønn skipsfartsnæring for framtida.

Framtidas maritime næring må bygges på dagens ansatte og deres kompetanse.

NITO krever at regjeringen utformer en maritim tiltakspakke. Pakken må gi umiddelbar effekt. Den må skape arbeidsplasser i Norge. Den må sørge for at vi beholder og videreutvikler de gode kompetansemiljøene i maritim klynge. Den må være bærekraftig, grønn og eksportrettet.

Nå setter vi vår lit til at opposisjonen i Stortinget skjønner alvoret og får regjeringen med på tiltak som virker.