Gå til sidens hovedinnhold

Uansett ståsted vil ingen ønske at en ny runde Høgenhall-planlegging ender i fiasko nok en gang.

I et brev til Sandefjord kommune har vi gitt uttrykk for følgende bemerkninger til planarbeidet ved gjenopptakelse av Høgenhall – områderegulering, som ble varslet 26.03.2021:

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi ser at Høgenhall-prosjektet nå skal vekkes til live igjen. Ut fra den informasjonen som er publisert, ser det ut som at planarbeidet skal baseres på det gamle planprogrammet (2014) og skisser fra mulighetsstudien. En med skolebygg på dyrka mark og alle med et meget høyt antall boliger inntegnet.

Les også

Høgenhall-planene tas opp igjen. Kommunen ønsker tett dialog med naboer og grunneiere.

Et slikt utgangspunkt kan ikke være fornuftig på noen måte. Planprogrammet er det viktigste styringsdokumentet i planprosessen og det gamle representerer ikke nåsituasjonen og de relevante momentene som har framkommet i årenes løp. Vi mener bestemt at planprogrammet MÅ oppdateres! Spesielt vil vi nevne følgende forhold som må reflekteres i planprogrammet:

 • Det må henvises til dagens gjeldende kommuneplan, lover og bestemmelser.
 • De alvorlige innvendingene fra departementet, fylkesmannen (statsforvalteren) og fylkeskommunen må tas i betraktning sammen med andre, relevante, innspill i forrige plan-runde.
 • De relevante momentene fra arbeidet med gjeldende kommuneplan
 • Hensynssonen
 • Høringsuttalelsene fra beboere og GØIF
 • Rådmannens uttalelser om ovenstående
 • Ordførerens klare uttalelse om at en utbygging i Høgenhall ikke kan bli i det omfanget som tidligere var antydet. (Folkemøte om kommuneplanen, Varden skole, 14.05.2018.)
 • Skjerpede krav i «Bestemmelser og retningslinjer ..» og «Planstrategi»-dokumentene.
 • Skjerpet bevissthet om å unngå nedbygging av dyrka mark. (Ref. skolesaken på Vesterøya og tilsvarende diskusjoner de siste åra.)
 • Oppdatert kartskisse som viser utsnitt fra kommuneplanens arealkart og dagens situasjon med
 • Hensynssonen
 • Temakart-info; Friluftsområder – Landbruksklassifisering – Landskap – Natur
 • Spesifiserte krav til utredning av skolekapasitet og veiløsninger/trafikk-forhold.
 • Veiledende framdriftsplan må oppdateres med realistiske tidspunkt.
 • Innledningens mål om ca. 250 boliger må ut. Det nye planarbeidet må vise hva som eventuelt kan være mulig å gjennomføre.

Les også

– Vi representerer majoritetsmeningen i nabolaget, sier Roy, Egil, Carina og Anders. Nå står de sammen om et nytt forsøk på å stanse boliger på Høgenhall

Det vil selvsagt være aktuelt å hente inn fakta fra tidligere dokumenter og rapporter, men den nye planprosessen må ha et relevant planprogram. Dette understrekes i følgende sitat fra punkt 1.4 i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 Vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019: Et godt planprogram sikrer at utredningene og opplegget for medvirkning er tilpasset behov og plannivå.

Les også

Roy har kjempet i 20 år for å stanse boliger på Høgenhall, men gir seg ikke. Nå er Svein også med på laget

Uten et oppdatert planprogram vil planarbeidet miste troverdigheten både hos publikum og politikere. Uansett ståsted vil ingen ønske at en ny runde Høgenhall-planlegging ender i fiasko nok en gang.

Husk at dette er en prosess som har pågått siden 1970-tallet og holdt berørte grunneiere og naboer i uvisshet i nærmere 50 år!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.