Nå sist fra en gruppe foresatte i sandefjordskolen. Områder som tas opp her og i andre debattinnlegg er blant annet påstander fryktkultur, spørsmål om psykisk helse blant elever, kritikk av kartlegging og resultatstyring, og lærere som angivelig søker seg bort fra sandefjordskolen.

LES OM DET HER: Foreldre for forandring i sandefjordskolen

Det lar seg ikke gjøre å gå i dybden på alt dette her, men jeg håper noen innspill kan bidra til å belyse noen sider i diskusjonen. Først til psykisk helse som er et av våre satsingsområder i sandefjord. Sandefjordskolens praksis er forankret i opplæringsloven og læreplanen.

Med innføring av de nye lærerplanene for grunnskolene «fagfornyelsen», er folkehelse og livsmestring tverrgående tema som skal synliggjøres i undervisningen i alle fag. Som en del av det systematiske arbeidet med psykisk helse, har sandefjordskolen utviklet et eget læringsverktøy vi har kalt «Tenk helse».

Med støtte fra fylkeskommunen har vi utviklet dette verktøyet sammen med helseseksjonen, folkehelsekoordinator og et eksternt fagmiljø. Med «Tenk helse» vil vi løfte det viktige arbeidet med psykisk helse i skolen ytterligere.

I tillegg til de nye, nasjonale læreplanene, har sandefjordskolen utarbeidet en lokal læreplan med hele 60 tverrfaglige tema som knyttes til nasjonale kompetansemål i fagene.

Planene er blitt til gjennom spennende og inspirerende prosesser, der lærernes deltagelse og medbestemmelse har vært helt avgjørende for det gode resultatet.

Planene skal prøves ut dette skoleåret, og det er opplagt at lærerne skal ha en sentral rolle i evalueringen etterpå. Det er naturligvis ikke opp til meg å beskrive hvordan lærerne som har deltatt, har opplevd denne prosessen, men min forhåpning og mitt inntrykk er at klimaet har vært preget av godt samarbeid og gjensidig respekt.

LES OGSÅ: Det er nå det virkelig gjelder

Et tema som ofte kommer opp er kartlegging og resultatstyring, og i hvilken grad dette virker stressende og har en negativ innvirkning på elevenes motivasjon. Det er viktig å presisere at Sandefjordskolen kun følger nasjonale, obligatoriske systemer for kartlegging og prøver. Det er ikke utviklet egne prøver utover dette. Den nasjonale elevundersøkelsen som tas på 7. og 10. trinn, viser at elever i sandefjordskolen trives og får god støtte fra lærerne.

Den viser også at elevene på 10. trinn ligger over nasjonalt snitt når det gjelder motivasjon, noe som igjen er viktig for en god start på videregående skole. Elevene opplever at de medvirker og deltar i elevdemokratiet. Det er viktige verdier som rommer skolens samfunnsmandat. Det er lav terskel for å melde fra om krenkelser og mobbing ved skolene, og alle skolene jobber systematisk for å sikre et trygt og godt skolemiljø for elevene.

Gruppen med foresatte spør i sitt innlegg om det er gjennomtrekk i sandefjordskolen, om rekruttering er vanskelig og om dyktige lærere slutter. Svaret på det er enkelt: Sandefjordskolen har høy søkning på både lærer- og lederstillinger. Antall ledige stillinger er få, fordi det er få som slutter.

Vi har over 1000 dyktige og dedikerte lærere, assistenter og skoleledere som yter sitt beste og gjør en fantastisk innsats hver dag for at elevene skal lære og trives. Medarbeiderundersøkelser viser at ansatte i skolen opplever høy grad av selvbestemmelse, mestring og motivasjon.

Naturligvis er det rom for forbedringer. Det vil det alltid være, og vi trenger gode innspill og meningsbrytninger for å bevege oss i riktig retning. Involvering og forankring – med ledere som følger opp og lytter til sine medarbeidere, er viktig for å lykkes. Prosessen med de nye læreplanene er eksempel på det. Som en viktig del av forbedringsarbeidet, gjennomfører vi jevnlige møter med tillitsvalgte og foresatte (FAU) ved alle skolene. Slik kan vi også følge opp foreldrenes meninger og innspill på en god måte.

Av alle arenaer barnet deltar på, er hjemmet den viktigste. Foreldres engasjement er helt avgjørende, og deres holdninger til skolen og hvordan de omtaler den i det daglige, er av stor betydning for barnets motivasjon og innsats. I Sandefjord er det over 7000 elever med foreldre som møter skolen med ulike behov og forventninger.

Mange har sterke meninger om skolens mål og praksis, og uten god dialog og felles refleksjon, vil det oppstå utfordringer – både for foreldre og for skolen. Alle som jobber for sandefjordskolen – på innsiden og utsiden – skal gjøre sitt ytterste for å møte de mange og forskjelligartede ønskene, meningene og behovene barn og foreldre gir uttrykk for, på en profesjonell måte.

Skolen skal gi tydelig uttrykk for hva den kan tilby, og hva som forventes av hjemmet. Tillitsfull og konstruktiv dialog er et gjensidig ansvar.

Kommunens etiske retningslinjer, som ble vedtatt av kommunestyret før sommeren, understreker viktigheten av at vi legger til rette for trygge meningsutvekslinger og et positivt arbeidsmiljø. For å vite hva som bør endres, er vi avhengige av tilbakemeldinger, dialog og åpenhet. Og jo mer konkrete tilbakemeldingene er, jo større er muligheten for å lykkes.

ANDRE MENINGER:

Takk og lov for at hverdagen er tilbake igjen

Det holder med nedbør nå

Velmente avgifter og virkeligheten