At Miljøpartiet De Grønne er en nykommer er kanskje å ta litt hardt i. De stilte også liste ved valget for fire år siden. Men etter valget, hvor de fikk én prosent av stemmene, lå partiet mer eller mindre dødt. Først i år, da partiet kom inn i et nasjonalt oppsving, ble lokallaget startet opp igjen. Nå er ambisjonene å få langt mer enn den ene prosenten de fikk ved forrige valg.

– Det hadde vært interessant med et skifte. Vi trenger rundt 500 stemmer for å få én representant inn i bystyret. Slik jeg ser det, ligger vi an til det nå, mener partiets førstekandidat Odd Rune Langeland når Sandefjords Blad møter ham i opptakten til valgkampen.

Han regner med at de vil stjele stemmer fra både Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Det gjør de også nasjonalt (se faktaboks på neste side).

LES OGSÅ: Vil ha et skifte i byen

Vil skape grønn by

De Grønne vil beholde småbypreget på Sandefjord. Samtidig vil de gjøre byen til en foregangskommune i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

– Vi vil ha trivelige bymiljøer, blant annet rundt Hesteskoen og i Badeparken. Også vil vi ha en ren fjord, sier førstekandidaten.

I Sandefjordsfjorden vil ikke MDG bare dekke over gamle synder. De ser helst at man også kan mudre bort en del av de forurensede massene fra bunnen før man til slutt dekker over det man ikke har fått opp.

Miljøpartiet De Grønnes viktigste saker

1. Fjord- og byutvikling

- Flytte ferjeterminalen bort fra Indre Havn. Skape trivelige bymiljøer rundt Indre Havn og i nedre deler av sentrum.

- Rensingen av Sandefjordsfjorden må forseres.

- P-hus under Preståsen og bilfrie lørdager.

- Styrke kollektivtilbudet. Flere busser til/fra togstasjonen.

- Bevare dyrket mark.

- Gi støtte til alternative energikilder; sol, vind og jordvarme.

- Rimelige boliger for unge.

2. Helse og skole

- Økt bruk av grønn resept, for å vri mer av behandlingen av livsstilssykdommer over fra legemidler til en sunnere livsstil og fysisk aktivitet.

- Leirskole for elevene på sjette trinn må gjeninnføres.

- Gi skolene mulighet til å abonnere på frukt og grønt.

- Legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljøet.

- Styrke barnevernet og tiltak som forebygger vold.

3. Gruveplanene

- Stanse planene om en fosfatgruve i Vestre Kodal. Området vil være en del av Sandefjord fra 2017 av.

- Ellers styrke vernet av skog, våtmark, havbunn og andre artsrike biotoper.

4. Hele, faste stillinger

- Beholde arbeidsmiljøloven slik den er i dag.

- Ansette sykepleiere og lærere i hundreprosents stillinger.

- Trappe opp lærertettheten.

- Videreutdanne ufaglærte som underviser i skolen.

5. Ny storkommune

- Forventer at kommunesammenslåingen blir gjennomført på en demokratisk, ryddig og åpen måte.

- Vil ha god informasjon til innbyggerne underveis i prosessen.

 

Vil ha god økonomistyring

De vil arbeide for at medmenneskelighet, trivsel, livskvalitet, og god økonomistyring skal ligge til grunn for all offentlig og privat virksomhet.

Partiet har tro på at Sandefjord – både kommunen og de som bor her – kan bidra med mye i arbeidet med å forhindre en klimakatastrofe.

– Utfordringen med klimaspørsmålet er at det er så abstrakt. Vi merker kanskje lite til klimaendringene her. Vi har rent vann. Andre steder i verden er det lettere merkbart, sier Langeland.

LES OGSÅ:  Vil være gründerbyen

Solidaritet med barnebarna

I partiets program er tanken om solidaritet – med natur, dyr og framtidige generasjoner – et grunnleggende element. «Dagens politikk fører til økende global ulikhet, økende ustabilitet, ufred og nød», sier partiprogrammet. De Grønne mener det er uansvarlig at problemene og kostnadene veltes over på framtidige generasjoner. Utfordringen må løses av nålevende generasjon, mener de.

Han nevner eksempler fra India og Pakistan, der flere tusen mennesker har dødd hittil i år på grunn av hetebølger og tørke.

–Klimaendringene kan føre til store flyktningstrømmer, mye større enn vi har sett hittil. Derfor er det viktig å gjøre noe nå. Derfor er vi her nå, og vi har kommet for å bli, sier partiets førstekandidat.

LES OGSÅ: