1. Barnas og ungdommens by – skole

- Utarbeide en levekårsplan som revideres hvert fjerde år.

- Øke andelen kommunale barnehager til 70 prosent på sikt.  Opprette en ny åpen barnehage. Bygge en ny eller bygge ut en eller flere barneskoler.

- Gjeninnføre leirskole, og styrke arbeidet mot mobbing.

- Opprette to lærlingplasser pr. 1.000 innbyggere.

2. Verdig omsorg

- Styrke det psykiske helsetilbudet, særlig for ungdom.

- Gi rusavhengige styrket tilbud med oppfølging/ettervern.

- Øke bemanningen i barnevernet.

- Styrke pleie- og omsorgstilbudet for eldre.

3. Byplanlegging og næring

- Utnytte byen bedre som samferdselsknutepunkt. Jobbe for å få en statlig bymiljøpakke.

- Arbeide for variert bosetting i sentrum.

- Etablere nye næringsarealer.

4. Frivillighet og kultur

- Styrke biblioteket som arena for integrering og kultur.

- Videreutvikle Hjertnes som kulturhus.

- Øke støtten til frivillige lag og foreninger.

5. Den grønne byen

- Få en ren fjord og kystlinje.

- Beskytte grøntarealer og strandsonen til allmennhetens felles benyttelse.