1. Likestilling og likeverd

- Vil bekjempe ufrivillig deltid, og øke lønningene i typisk lavtlønte yrker der kvinneandelen er stor.

- Ansette flere kvinnelige ledere i kommunale roller.

- Øke sosialhjelpssatsene, samtidig som antallet mottakere skal bli færre.

2. Trygg oppvekst

- Jobbe for at barnevernet blir mer aktive med å forebygge. Barnevernet skal være mer tilgjengelige for barn som selv søker hjelp eller råd.

- Vil utvide åpningstidene til barnehagene. Et nattåpent tilbud bør utredes.

- Leirskole i grunnskolen må gjeninnføres.

- Kommunen må gjenskape tilliten til skolekontoret blant lærere og foreldre.

3. Helse og eldreomsorg

- Lage en forpliktende kommunal strategi for folkehelse. Skal omfatte alle sektorer i kommunen.

- Opprette en egen stilling som folkehelsekoordinator i kommunen.

- Utjevne sosiale helseforskjeller.

4. Sosial utjevning

- Innføre eiendomsskatt for å styrke kommunens tjenester.

- Bruke økte inntekter til sosial utjevning.

- Flere lærlingplasser

- Styrke ordningen med opplevelseskort

- Opprette et overnattingstilbud til tiggere.

5. Sosial boligbygging

- Etablere et aktivt kommunal tomte- og utbyggingsselskap for å bidra til lavere etableringskostnader.

- Bygge rimeligere boliger for unge i sentrale områder.