1. Næringsliv – et grønt skifte

- Sandefjord skal vokse på framtidsrettede, grønne bedrifter. Legge til rette ved bl.a. å utrede Torp Øst næringspark.

- Etablere gründerhus i sentrum.

- Vil ikke ha søndagsåpne butikker.

2. Miljø – en grønn, moderne by

- Sikre tilgang til strandsonen for alle og verne friarealer og dyrkbar mark.  Utvikle en helhetlig plan for sentrum, inkl. Tivolitomta.

- Starte rensingen av fjorden. Deretter få bystrand.

- Innføre bilfrie lørdager som en forsøksordning.

- Etablere et sykkelveinett til og fra arbeidssentrene som Pindsle og Torp.

3. En by for barn og unge

- Gi alle barn rett til barnehageplass, uavhengig av familiens økonomi. Ha fleksible åpningstider.

- Vise lærerne tillit, bl.a. ved å redusere antallet rapporter.

4. Helse og velferd – den trygge byen

- Ta i bruk ny teknologi i hjemmebasert omsorg. Alle eldre som ønsker det skal få enkeltrom ved kommunens institusjoner.

- Utvide Home-start kontakten til en hel stilling.

5. Kultur og idrett

- Øke ressursene til kultursektoren. Være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner for kulturaktørene.

- Gi idretten forutsigbare rammer til investeringer og drift.