1. Skatter og avgifter

• Arbeide for et lavt avgiftsnivå i kommunen.

• Arbeide for at dine skattepenger benyttes til nødvendige tjenester som helse, skole og omsorg.

• Si nei til alle former for kommunal eiendomsskatt. FrP mener systemet er urettferdig, og at det gjør hjemmene til skatteobjekter.

2. Helse og sosial

• Arbeide for gode og tilpassede rehabiliteringstilbud.

• Satse videre på tiltak av typen frisklivssentralen, med ikke i dagens form hvor kommunen yter gratistjenester til personer som er i stand til å betale for denne type tjenester selv.

3. Eldreomsorg

• Legge til rette for at private aktører kan etablere bygg som kan inneholde Omsorgsboliger Pluss.

• Øke antallet reelle sykehjemsplasser.

4. Barn og unge

• Legge til rette for at idrett og lek på friområder i nærmiljøene.

• Fortsette å effektivisere skoleundervisningen med tekniske hjelpemidler.

• Etablere alternative skoler, for å øke valgmulighetene.

• Likestille offentlige og private barnehager.

5. Næringslivet

• Regulere næringsarealer etter næringslivets ønsker og behov.

• Motsette seg politikernes trang til behovsprøving av nyetableringer.

• Sette utbyggingen av Høgenhall på vent i påvente av kommunesammenslåingen.