Det er dette virkemidlet som nå blir lagt dødt i kommunedirektørens innstilling.

Mangelen på syke- og vernepleiere skyldes en større og eldre befolkning og et sykdomsbilde som vris stadig mer mot kroniske sykdommer. SSBs fremskrivninger viser at bemanningsbehovet i helsevesenet vil dobles frem mot 2060 om det ikke blir tatt grep.

Flere og flere ubesatte stillinger

Andel ubesatte stillinger av sykepleiere, spesialsykepleiere og vernepleiere øker. Generelt på landsbasis ønsker kun 2 av 10 nyutdannede sykepleiere å arbeide på sykehjem og i hjemmesykepleien. Når Sandefjord kommune lyser ut slike stillinger, er det få relevante søkere, og en gjennomgang av søknadene i 2021 viser at mellom 51 og 72 prosent av stillingene blir besatt. Enkelte avdelinger har en så lav dekningsgrad som 40 prosent.

Farlig nær krise

Det er ikke alltid formålstjenlig å bruke ord som krise, men i dette tilfellet er vi farlig nær. Situasjonen kan sammenlignes med de alvorlige utfordringene fastlegeordningen har stått og står overfor i kommunen.

Helse- og sosialadministrasjonen har gått grundig til verks i sin saksforberedelse til møtet 20.9. og har nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har lagt fram planen. Man har konkludert med fire hovedstrategier, der noen av tiltakene er disse: Økt vekt på heltidskultur, gode arbeidsordninger, arbeidsoppgaver som gjør at ansatte får benyttet sin profesjonskompetanse, god opplæring, mulighet for fagutvikling, innføring av så fleksible arbeidstider og arbeidssteder som oppgavene tillater.

Gi støtte til nyutdannede!

Mye av dette kan oppnås gjennom bedre organisering og bedre personalpolitikk og behøver ikke kreve økte bevilgninger. Det som imidlertid kan kreve nettopp det, er forslaget om å rekruttere nyutdannede eller de under utdanning: Konkret dreier det seg om at nyutdannede som starter i Sandefjord kommune, skal kunne få nedbetalt kr 15.000 pr. år på studielånet, begrenset oppad til fem år.

Beklagelig av kommunedirektøren

Det er beklagelig at kommunedirektøren ikke makter å finne penger for å løse dette alvorlige og økende problemet innen helse, sosial og omsorg: Den store, til dels akutte mangelen på sykepleiere og vernepleiere. Kommunedirektøren innstiller i HSO-møtet 20. september på at «tiltak som krever bevilgning, vurderes i forbindelse med rammesaken 2024». Altså om drøyt halvannet år fra nå. Siden rammesaken dreier seg om budsjettåret 2025, betyr dette i så fall at dette tiltaket blir satt på hold i ytterligere 2 år.

Gå en runde til!

Av hensyn til det kommunale ansvaret for syke, ikke minst eldre syke i kommunen, bør kommunedirektøren gå en runde til i denne saken, for å forsøke å omprioritere innenfor rammene av HSO-områdets budsjetter. Det skylder vi dem som kan rammes av en alvorlig sykepleier- og vernepleiermangel.

Hvis ikke kan den vanskelige situasjonen komme helt ut av kontroll, og vi risikerer å få en virkelig krise i fanget. Forebygge- og føre var-prinsippene bør legges til grunn, så langt dette overhodet er mulig.