De har store vedlikeholdsbehov, og bygningene er ikke fremtidsrettet i forhold til dagens og fremtidens undervisningsform. Starten på denne prosessen ble stadfestet i kommunestyrets møte i juni 2019 og offentliggjort i Sandefjords Blad samtidig. FrP vurderte dagens skolebygninger til å ha utfordringer med romfordelinger, inneklima, arbeidsplass for lærere, barns uteområder og trafikale problemer som parkering, henting og levering. Vi mente samtidig at gymsalen var liten, bygningen var «tung», lite lys og ikke helt i tråd med dagens universelle utforming.

Større fagmiljøer

Vi så samtidig at vi kunne få et bedre fagmiljø, økt kompetanse og flere dyktige lærere samlet, ved å slå sammen fagmiljøene. Vi kunne gi elevene bedre forutsetninger for å lære. Vi i FrP har sett på fordeler og ulemper ved å slå sammen tre skoler, og ulempene er mindre enn fordelene.

Av ulemper så har vi vurdert mobbing og det som blir uttalt; at det er mer mobbing på større skoler, det er en udokumentert påstand, mobbing foregår dessverre begge steder. Det er eksempler på mobbing på mindre skoler, der kan det være en liten klasse og et lite miljø som gjør at man kan føle seg utstøtt på hele skolen og ikke bare klassen.

Større venne-potensial

Har man et større miljø, så er det også en større sjanse for å finne andre å bygge vennskap med. Vi kjenner til barn som har opplevd skoleskifte fra små skoler hvor mobbing har foregått, til større skoler hvor de stråler fordi de har funnet venner. Så her er det ingen fasit. Her har skolen et ansvar uansett størrelse, å skape et godt skolemiljø.

Nærmiljøet og nærskoleprinsippet er også vurdert, derfor er vi på tomtesøk og forsøker å finne en tomt som gjør at de aller fleste har en nærhet til skolen. Derfor leter vi i området hvor det er tettest befolket, ja, noen vil oppleve en lengre skolevei, men da må vi sørge for at den er sikker og trygg.

Møteplass for mange

Blir avstanden for lang, så skal vi se på ordninger for dette. En ny skole kan inneholde tilgjengelige arealer og bli en ny møteplass for nærmiljøet, vi har gjentatte ganger fått inntrykk av at Vesterøya står samlet i ulike spørsmål knyttet til dette området. Skolen bør kunne benyttes etter skoletid til ulike aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet, det bør kunne avholdes diskotek og andre arrangementer av ulik karakter.

Nærmiljøutvalget bør jo kunne være en del av dette, og her kan det vise seg at det er lettere å få for eksempel foreldre til å delta, da man har flere med i nærmiljøet. Skolen skal etter vårt syn bygges slik at man kan skille på 1–3 trinn og 4–7 trinn, et eget uteområde for de minste og ett for de litt større.

Det fysiske er også viktig

Det gjør det litt tryggere for de minste i kampen om lekearealer. Her har det vært moro å se elevens ønsker for ny skole, kreativiteten er helt fantastisk. Vi mener at det ligger mange gode muligheter ved å bygge en ny skole. Barna tilbringer mye tid på skolen, derfor mener vi at inneklima, lyse og luftige klasserom /arealer er viktig.

En ny skole kan bygges basert på dagens skoleinnhold, uteareal kan får universell utforming og ankomst kan være trygg. Fagkompetansen samles, vi kan sørge for at lærere har gode arbeidsforhold og kan sammen gi elevene en god opplæring.

Vi står for åpenhet

Når oppropet antyder at vi har forsøkt å «føre folk bak lyset», så er ikke undertegnede enig i den påstanden og synes det er trist om det oppleves slik. Vi har forsøkt å ha full åpenhet om dette, det har vært opplyst i medier, folkemøter, FAUer, politiske saker med mer.

Men det er en ærlig sak at man vil ha mer innsikt og delta i debatten, det støttes også herfra og den pågår nå. Da er ønsket at vi kan diskutere fordeler og ulemper ved å bygge en ny skole, ikke bare prosessen. Vi er ikke ute etter å bygge en ny skole for å spare penger på opplæring.

Vi vurderer det dit, at ved å bygge en ny skole så kan vi bruke mindre på drift av bygninger og mer på innholdet i skolen, og det er viktig for oss i FrP.