Gå til sidens hovedinnhold

Veien – den nye jernbanen

Artikkelen er over 1 år gammel

«Selvkjørende biler, tette kolonner og intelligent trafikkstyring kan viske ut forskjellen mellom kollektivtrafikk og privatbilisme. Hvorfor skal vi legge skinner ved siden av veien når veien kan bli like grønn som banen?»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dobbeltspor på Vestfoldbanen har vært på planen i 30 år, først i 2032 skal det bli en realitet. Eller? tilliten til mange er tynnslitt, man har liten eller ingen tro på at den moderne jernbanen noen gang vil bli en realitet. Samtidig manes det til at vi må ta mer tog og velge kollektivt av hensyn til miljøet. Et tog som stadig er forsinket. Er det tatt med i det totale kostnadsbildet for jernbanen, den enorme kostnaden det faktisk er for samfunnet og familien når toget ikke er i rute?

Er det realistisk å tro at vi har et funksjonelt jernbane nett i nær fremtid? Vil det faktisk bli bygget god nok jernbane? Vestfoldbanen skal kutte reisetiden mellom Larvik og Oslo med 40 min når den står ferdig i 2032. Er det ambisiøst nok? I 2032 vil det ikke være usannsynlig at bilen vil kunne frakte deg samme distansen betydelig raskere i tillegg til at du fraktes dør til dør i et og samme fremkomstmiddel, minst like behagelig.

De fleste partier på Stortinget ønsker å fase ut salg av fossile personbiler fram til 2025. Så fra 2025 vil alle nye biler som selges i Norge være utslippsfrie. Det skal også satses massivt på at busser, varebiler og tungtransport skal benytte nullutslippsteknologi.
Med MDG i spissen er det sterke krefter som vil begrense innbyggernes bevegelsesfrihet ved at parkeringsplasser fjernes i storbyene, større veiprosjekter søkes stanset.

Bompenger, drivstoff avgifter og andre skattetrykk innføres i et forsøk på å tvinge bilistene over på det kollektive som i dag enten ikke eksisterer eller er et reelt alternativ. Av klima og miljø hensyn ønsker de «grønne» partiene at vi alle skal ta toget eller aller helst sykle, for dette er eneste mulighet om vi skal nå klima målene?

Burde vi ikke heller bruke alle disse pengene på å massivt bygge ut veiene i dette landet?
Jeg mener det vil være god klimapolitikk å satse stort på utbygging av vei. Store motorveier mellom byer, og flere felt i og rundt tettsteder. Avvikling av bompenger.

Utviklingen av utslippsfrie biler har eksplodert bare de siste få årene, og i den neste årene vil vi se nye, større og mer brukervennlige el biler. Biler som vil dekke driftsbehovet også til innbyggerne i distriktene. Vi vil se utslippsfrie busser og lastebiler overta dagens vare og persontransport. Vi vil se «smarte» selvgående biler, vi vil se teknologi som delingsøkonomi og autonome biler som henter deg der du er, og kjører deg dit du skal. Teknologi vil begrense behovet eie en bil, flere vil dele på en mindre bilpark.

Vi vil få selvgående elbusser som vil ivareta kollektivbehovet. Teknologi som bygger lade funksjonalitet i veibanen. Alt dette vil kreve mere og bedre vei.

All transport på vei skal være utslippsfri i løpet av få år, hva er da initiativet for å satse så tungt på jernbane hvis det ikke lenger er klima og miljø?

Jernbane utbygging vil koste samfunnet enorme summer, flere hundre milliarder er planlagt brukt. Utbygging vil være for tidkrevende og urealistisk. Det vi ikke kunne forventes gjennomført. Erfaring viser at det vil kreve mange 10år til planlegging og ferdigstillelse. Samtidig er ikke persontransport på jernbane bærekraftig. I dag drives kollektivtrafikken av store subsidier fra staten for at folk skal velge å benytte tog framfor bil. Skatt og avgift påføres bileiere massivt for at disse subsidiene skal kunne forsvares.

Man kan derfor konkludere med at det vil være en betydelig klima og transportøkonomisk gevinst for Norge å satse all investering i samferdsel på å bygge vei framfor jernbane. Teknologien vil gjøre bilen til det mest fleksible framkomstmiddel, da tog uansett aldri vil kunne erstatte bilen. Vi bør benytte eksisterende jernbane primært til godstransport. Godstransporten vil ikke kreve utbygging av jernbanenettet slik persontrafikk krever.

Med mindre persontrafikk og mer gods, vil man også begrense behovet for tungtransport på vei, og heller benytte veien til person transport med selvgående busser og «smarte» biler som frakter landets innbyggere dit de ønsker, når de ønsker det.

En betydelig del av kostnadene knyttet til jernbaneutbygging er kostnader til stasjon og plattformer, og ikke minst ekspropriering av eiendommer. Et inngrep som føles urettferdig for dem som blir rammet. Godstrafikk vil ikke kreve alle disse nye stasjonene. Stasjoner er også strategiske knutepunkter. Knutepunkter som reisende må bruke bilen for å komme til. En bil som noen ofte har måttet investere i utelukkende for å kunne frakte seg selv til et knutepunkt?

Denne bilen vil trenge parkering, parkering som vil kreve areal i et bysentrum. Et areal som i dag ikke er tilstrekkelig for dagens reisende. Noe som resulterer i at reisende på ta et tidligere tog for å få parkert bilen, og en bil som vil stå der unyttig de neste 10 -12 timene? Om vi kunne velge, ville vi ikke da valgt å bli plukket opp utenfor døren av en selvgående bil?

Statens vegvesens ITS-visjon:
«Personer og gods utnytter miljøriktige transportformer sikkert, enkelt og effektivt. Veitransporten er preget av trafikksikre, fossilfrie og samvirkende tjenester med stort innslag av velfungerende automatikk. Trafikantene kan sømløst planlegge, bestille, betale og utføre sine transporter basert på oppdatert og sikret informasjon»

Bilen vil alltid være folkets prefererte framkomstmiddel også i framtiden. Så da er det kanskje ikke så feil å påstå at veien er den nye jernbanen da, og undre seg over hvorfor det brukes så mye tid og energi på å motarbeide bilen.

Kommentarer til denne saken