Tilsvar til Miljøpartiet De Grønne: Min kronikk «En skole for fremtiden» i avisa 20. februar falt tydeligvis MDG, Rolf H. Berg og Silje Larsen, tungt for brystet. Jeg ønsker derfor å svare opp kritikken her.

Må behandles grundig

En best mulig skole for Sandefjords elever, lærere og foreldre er noe Sandefjord Venstre er svært opptatt av. Det har vi vært lenge. Derfor ønsker vi å behandle saken om skolestruktur på en grundig og god måte. Dette gjelder overfor alle grupper som er berørt av prosessen, elever, lærere, foreldre og innbyggerne generelt – men det gjelder også internt i partiet.

Vi har hele tiden ønsket en bred og inkluderende prosess. Derfor hadde vi et fellesforslag med Ap, SV og MDG i formannskapet 8. oktober:

Vi ønsket en annen prosess

«Saken avvises og sendes tilbake til rådmann med følgende instrukser. Rådmann utarbeider en sak som skisserer en plan for en ny åpen og inkluderende prosess for arbeidet med skole- og barnehagestruktur i Sandefjord kommune. Saken skal ta utgangspunkt i kommunestyresak 005/19 5. februar 2019 og inneholde pedagogiske, byggtekniske og økonomiske perspektiver, samt skoler og barnehagers betydning for lokalmiljøet og andre vesentlige temaer som beskrevet i rådmanns vurdering i kommunestyresak 005/19.

Bred involvering

Det skal i planen legges opp til et program for debatt, involvering og medvirkning fra berørte parter, som: skolens foreldreråd, elevråd, samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg og fagforeningene. I tillegg skal nærmiljøutvalg, grendelag, andre grupper og organisasjoner/brukere som kan ha interesse i saken, involveres. Planen legges frem for politisk behandling høsten 2019. Dette forslaget falt med 6 mot 7 stemmer.

Prosessen har pågått lenge nå – både i presse og i politisk behandling. Venstre er ikke en del av det politiske flertallet i Sandefjord – men vi jobber hardt for våre standpunkter også i denne saken.

Svar til MDG

I MDGs svar på min kronikk så har de tatt ut og kritisert noen formuleringer som jeg skal svare på punkt for punkt:

• Jeg skriver i min kronikk: «Det er ikke et godt nok svar til innbyggerne våre å si at vi bare skal beholde ting slik de er» Hvorfor er MDG uenig i dette? Hvis vi skal beholde de tre skolene, så er det jo behov for rehabilitering? Venstre vil jo ikke beholde skolene slik de er – det regner jeg med at MDG heller ikke vil?

Jeg tar ikke feil om penger

• Så påstår dere at jeg tar feil når jeg skriver at kommunen har satt av 1,8 milliarder til skole. Dere påstår at summen er 1,2 milliarder. Dette er det redegjort for i handlings og økonomiplan og er inntil 1,8 milliarder. Dette er sjekket ut av administrasjonen

• «Utredning av tomtealternativer er foretatt» For å presisere så burde jeg kanskje ha skrevet: «Det er foretatt en utredning av tomtealternativer». Jeg sier ingenting om mulig videre utredning. Men siden dette er et viktig poeng for dere: Hvorfor har ikke MDG, som er representert i både hovedutvalget for miljø og plan og i formannskapet, bedt om utredninger av flere tomtealternativer?

Hvor var MDG?

• Så skriver jeg «Det er gjennomført en bred høringsprosess». Dere er uenig – «en dårlig annonsert prosess rundt jul og nyttår, med frist 27.01.21.» Ja – Venstre hadde derfor et forslag i hovedutvalget for kunnskap, barn og unge (KBU) om å utvide fristen med fire uker. Hvorfor foreslo ikke MDG dette? Eller hvorfor hadde dere ikke selv et forslag om en videre og bredere høringsprosess med forlenget frist?

Venstre er et kunnskapsparti. Vi er opptatt av å fatte beslutninger på best mulig grunnlag, og gjennomføre gode interne prosesser på dette. Dette er den største og viktigste saken vi som folkevalgte skal behandle i denne perioden.

Som MDG selv uttrykker, så var saken for dem avgjort før valget i 2019.