Derfor er det Fylkesmannens anbefaling at denne løsningen velges som ny fastlandsforbindelse. Fylkesmannen skal sørge for at lokale planer ikke er i strid med nasjonale interesser innenfor blant annet miljø, landbruk og samfunnssikkerhet. Det er ikke hverdagskost at den klart billigste løsningen samtidig er den beste for nettopp disse interessene.

Like god trafikkavvikling: Broalternativet er en god løsning på trafikkutfordringene i Tønsberg. Gjennomgangstrafikken føres utenom sentrum, og gir ikke mer kø i sentrum i rushtidene enn tunnelen fra Kaldnes til Korten. Den samfunnsøkonomiske analysen er derfor entydig: Hengebro fra Ramberg til Smørberg gir absolutt mest igjen for pengene.

Best for samfunnssikkerheten: En bro fra Ramberg til Smørberg vil føre til at trafikken fordeles på ny fastlandsforbindelse og eksisterende Kanalbro, slik at vi unngår at all trafikk må gå gjennom Kjellekrysset. Dersom man velger å bygge en senketunnel fra Kaldnes til Korten, blir Kjellekrysset et sårbart punkt. En hendelse i Kjellekrysset, for eksempel en ulykke, sabotasje eller ekstremvær kan lamme Vestfoldbanen og veitrafikken både i krysset, i Frodeåstunnelen, på Semslinna og på Jarlsberglinna. Vi mener det også må legges større vekt på at en undersjøisk tunnel er mer sårbar enn en hengebro.

 

Best for Ilene naturreservat og Ramsar-område: Ilene naturreservat inngår i et internasjonalt nettverk av hvile- og rasteområder for våtmarksfugler. Ilene naturreservat har en svært stor artsrikdom, både av fugler og av andre dyr og planter. Reservatet har status som Ramsar-område, og er underlagt en internasjonal konvensjon om vern av viktige våtmarker. Det er strenge krav til hvordan medlemslandene skal forvalte Ramsar-områdene. Hengebro fra Smørberg til Ramberg berører ikke Ilene naturreservat og Ramsar-område. Alternativet med senketunnel fra Kaldnes til Korten har derimot klart negative effekter for de internasjonale naturverdiene i naturreservatet, og for viktige naturtyper i sjøen utenfor reservatet. Senketunnelen vil gå gjennom reservatet, og kan føre til at 15 dekar av sjøbunnen i reservatet må graves opp.

Tar minst dyrket mark: Alternativet med tunnel fra Kaldnes til Korten fører til at Semslinna må utvides til fire felt fra Kjellekrysset til E18. Det vil gå på bekostning av dyrket mark av aller beste kvalitet. Løsningen med bro fra Ramberg til Smørberg vil kunne klare seg med utvidelse av Semslinna til fire felt fra travbanen til E18. Behovet for å ta dyrket mark blir mye mindre.

 

Minst sannsynlighet for kostnadssprekk: Statens vegvesen har liten erfaring med å bygge senketuneller, men har lang erfaring med å bygge hengebroer. Sannsynligheten for uforutsette hendelser og kostnadssprekk er derfor mye mindre ved en hengebro enn ved en senketunnel. Statens vegvesen viser selv til at det er stor usikkerhet knyttet til kostnadsanslaget for senketunnelen fra Kaldnes til Korten. Usikkerheten knytter seg særlig til hendelser i byggeperioden. Senketunellen fra Kaldnes til Korten blir derfor i beste fall én milliard kroner dyrere enn hengebroen fra Ramberg til Smørberg. Det er stor sannsynlighet for at kostnadsforskjellen blir enda større. Merkostnader ved senketunnelen kan få negative følger for satsingen på kollektivtransport, sykkel og gange, og kan føre til økte bompengesatser.

Svekker ikke bysentrum: Noen mener en bro fra Ramberg til Smørberg vil kunne svekke Tønsberg som handelsby når deler av gjennomgangstrafikken ledes utenom sentrum. Jeg vil minne om at Tønsberg bystyre er planmyndighet. Uten at bystyret selv åpner for det, kan det ikke skje større handelsetableringer utenfor bysentrum.

Vår anbefaling: Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling har nettopp levert høringsuttalelse til bypakka. På et faglig grunnlag har vi lagt vekt på at hengebro fra Ramberg til Smørberg kommer klart best ut når det gjelder konsekvensene for naturmiljø, landskap, kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv. Løsningen gir best effekt for samfunnssikkerheten og er samtidig det desidert rimeligste alternativet. Broen fra Ramberg til Smørberg løser trafikkutfordringene i Tønsberg på en god måte, og oppfyller målene for fastlandsforbindelsen om et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem. Selv om begge løsninger er realiserbare, er det derfor vår anbefaling at hengebroen fra Ramberg til Smørberg velges som ny fastlandsforbindelse. Så er det opp til politikerne å foreta det endelige valget.