Arne Rød & Co AS lovet formelt at bryggeprosjektet skulle kunne gjennomføres uten miljøødeleggende mudring i det sårbare området ved Søndre Vøra.

Uten noen for form mudringstillatelse utførte likevel selskapet torsdag 6. mai – sent på kvelden- arbeid i sjøbunnen fra selskapets mudringsfartøy.

Sandefjords Blad kan dokumentere at et mudringsfartøy fra Arne Rød & Co torsdag 6. mai forflyttet masser på sjøbunnen utenfor Søndre Vøra. Fartøyet ankom 19.45 og dro videre 21.22 etter at grunnforholdene var endret.

Vi har logg med ankomst og avgang fra Shipfinder (sjekk bildekarusellen øverst i saken). Lenger ned i saken ser du video fra arbeidet som ble utført.

Endret grunnforholdene

Vi har også bilder som viser hvordan området ser ut før og etter at arbeidet ble gjennomført.

– Det dreier seg ikke om mudring. Vi flyttet kun på stein, sier styreleder Øistein Rød i Arne Rød & Co As – som også var på stedet torsdag kveld.

Saken fortsetter under bildet.

Seksjonsleder Elisabeth Rui i Statsforvalteren forklarer overfor Sandefjords Blad at også flytting av stein omfattes av mudringsforbudet – som gjelder «enhver forsettlig flytting av masser fra bunnen».

Som framgår av bilder og video er det dessuten mer enn stein som det blir flyttet på.

«Ikke bløtbunn»

Rød går ikke med på at arbeidet ville kreve særskilt tillatelse eller er et brudd på forsikringen om at prosjektet skal kunne gjennomføres «uten noen form for mudring».

– De steinene vi flyttet på, lå i sjøen, men på fjellgrunn. Det var ikke bløtbunn der vi flyttet stein, sier han.

I det aktuelle området ønsker Arne Rød & Co å føre opp en brygge på vegne av en hytteeier.

Det er grunne forhold på stedet og Fiskeridepartementet antok at arbeidet ville medføre mudring og klaget på byggetillatelse.

Etter at Arne Rød & Co formelt lovet at arbeidet skulle gjøres uten «noen form for mudring,» ble det gitt tillatelse.

Saken fortsetter under videoen.

Ber om redegjørelse

Sandefjords Blad sendte Fiskeridirektoratet et bilde fra arbeidet som ble gjort for en kommentar. Dette svaret fikk vi:

«Dersom det medfører riktighet at bildet som ble oversendt fra deg kan knyttes direkte til dette tiltaket oppfordrer vi Sandefjord kommune til å sjekke ut saken samt gi en redegjørelse for hva som har skjedd og eventuelt hvordan saken blir fulgt opp,» skriver rådgiver Lena Longva-Stavem i Fiskeridirektoratet til Sandefjords Blad.

Saken fortsetter under faktaboksen.

Derfor er mudring ikke greit

Ved Kvernberget er det ålegresseng og bløtbunn som er svært viktige for miljøet – og ikke minst fiskebestanden i Sandefjordsfjorden. Her lever det mye sjødyr og -planter, som igjen er viktige oppvekst- og beiteområder for blant annet torsk og andre fiskearter.

Ålegress kommer og går med vær, lysforhold og temperatur – og er svært sårbart. Mange små inngrep kan til sammen medføre et for sterkt press.

Mudring kan være stort inngrep på miljøet og vilkårene for ålegress og bløtbunn.

Derfor sa Fiskeridirektoratet nei til ny brygge uten forsikringer om at det ikke skulle mudres.

Mudring er uansett søknadspliktig etter både plan- og bygningsloven med dispensasjon samt etter forurensningsregelverket til Statsforvalteren.

Grunnen for at prosessen er så omstendelig, er at mudring er en stor belastning på miljøet. Dette skriver Miljødirektoratet på sine hjemmesider:

«Oppvirvling av sedimenter kan føre til negative konsekvenser for miljøet på flere måter. Det vil kunne føre til at forurensede sedimenter spres over større områder og miljøgifter overføres til vannet.

Mudring, dumping eller utfylling av masser som ikke er forurenset, vil også kunne ha negative konsekvenser for miljøet. Mye partikler i vannet kan blant annet skade gjellene til fisk og føre til at marine dyr og planter dekkes til ved at de slammes ned. Det er derfor viktig at slike arbeid foregår under kontrollerte forhold og overvåkes.

På grunn av de negative konsekvensene for miljøet er mudring, dumping og utfylling i utgangspunktet forbudt. Alle som ønsker å gjennomføre slike tiltak trenger tillatelse fra fylkesmannen [nå statsforvalteren].»

Statsforvalteren opplyser til Sandefjords Blad at forbudet omfatter all forsettlig forflytning av masse som utføres fra skip.

Overfor Sandefjords Blad poengterer saksbehandler Liv Astrid Eidi Rask i Sandefjord kommune at søker eksplisitt skrev at det ikke var nødvendig med mudring ved å plassere bryggen på omsøkt plass.

«I tillegg til at de har fått beskjed om at mudring er søknadspliktig etter både plan- og bygningsloven med dispensasjon samt etter forurensningsregelverket til Statsforvalteren,» skriver hun.

Hun opplyser nå at saken er sendt til kommunens tilsynsavdeling, og legger til følgende:

«Vi har ikke gitt tillatelse til mudring, og det har de heller ikke søkt om. Dersom det viser seg at firmaet Arne Rød & Co nå mudrer, vil dette være en klar ulovlighet».

– Jeg var ikke klar over at det ble tilsyn på denne saken. Da vet dere mer enn meg, sier Rød.

Hytteeieren er Truong Anh Minh. Han forteller at så vidt han kjenner saken er alt i orden.

– Jeg har satt Arne Rød & Co på jobben og det er de som har ansvaret for at dette blir gjort riktig, sier han.