Jeg vil anbefale de å lese rapporten fra 2021 fra NIVA (rapport nr. 7639-2021) som danner grunnlaget for at man må gjøre noe for å redde Oslofjorden som en helhet. Men forholdene i Sandefjordsfjorden er også ille når det gjelder utslipp av nitrogen.

72 % fra oss innbyggere

I Oslofjorden totalt sett så bidrar diffuse utslipp av nitrogen fra jordbruksavrenning mye i utslippssammenheng. I Tønsbergfjorden kommer 68 % fra landbruket og i Larvik 44 %, mens tilsvarende diffuse utslipp til Sandefjordsfjorden ikke er nevnt! Men i Sandefjord kommer hele 72 % av det totale nitrogenutslippet fra det kommunale renseanlegget dvs. fra oss innbyggere! 

Så lokalt kan man ikke skylde på landbruket! 

Frigjør vannløselig nitrogen

En annen interessant lesning er at det nye biologiske renseanlegget i Tønsberg (som er tilsvarende det vi nå bygger i Sandefjord), bare har 22 % fjerning av nitrogen. Det opplyses at dagens renseanlegg i Sandefjord har en nitrogenrenseeffekt på – 5 %. Det høres rart ut at man slipper mer nitrogen ut i fjorden enn det som kommer inn på renseanlegget. Men det skyldes at vi på vårt renseanlegg har installert biogassanlegg for å ta vare på energien i slammet som oppstår. Men det man kanskje ikke tenkte på da dette ble bygget, var at i denne prosessen frigjøres det vannløselig nitrogen som kommer i tillegg til renseanleggutslippet. 

Dette blir kanskje veldig mye teknisk, men sånn er det.

Kommunen må rydde opp

Så her i Sandefjord har vi en stor kilde til nitrogenutslipp, og ved å angripe den vil man gjøre store forbedringer forurensningsmessig lokalt i fjorden først og fremst. Men selvsagt også som vårt bidrag til å bedre forholdene i Oslofjorden.

Det er sagt at det koster for mye for kommunens økonomi å bygge nitrogenrenseanlegg, slik at Staten må bidra med økonomiske midler. Signalene fra den sittende regjering er vel at dette er noe som kommune selv må rydde opp i. 

Planlegg nitrogen gjenvinningsanlegg!

Men mitt forslag er at vi begynner i en ende. Når det nye biologiske renseanlegget på Enga er ferdig, vil vi få noe nitrogenrensing. Hvis man allerede nå i tillegg begynte å planlegge etablering av nitrogen gjenvinningsanlegg (ikke nitrogen renseanlegg) i forbindelse med det eksisterende biogassanlegget, vil man her kunne få et gjødselprodukt som kan benyttes i gjødselsammenheng og kanskje også gi en inntekt! 

Dette er teknologi som er tilgjengelig på markedet i dag og er utprøvd andre steder.

Dette vil være en start for å bedre de lokale forholdene!