Saken har en lang forhistorie. Kortversjonen er at Kjell Ulrichsen (grunneier) i 2007 inngikk avtale med Staten og kommunen om at Staten skulle overta 310 mål av Ulrichsens eiendom ”Skogan”.

Arealet ligger på østsiden av Yxney og strekker seg, sammen med tidligere ervervet areal, fra parkeringsplassen ved Truber og frem til Ertsvikas vestside.

Avtalen inneholder i punkt 4 bestemmelser om rett for kommunen til å opparbeide og vedlikeholde to gangveier fra friluftsområdene i øst til ei strand, Engebukta, på vestsiden av Yxney, et område som fortsatt tilhører grunneieren.

Grunneieren ble samtidig gitt rett til å sette opp to porter på eksisterende vei forbi Engebukta som er ei flott, vestvendt badestrand. En port i nord og en i syd, den siste rett nord for den såkalte ”Fiskerhytta”.

LES OGSÅ: Her er det plass nok til alle

Avtalen ble gjenstand for politisk strid. Fylkesmannen i Østfold konkluderte 12.8.2008 med at avtalen var gyldig. Grunneierens søknad om å få sette opp porten ved ”Fiskerhytta” ble godkjent av kommunen mot at porten i nord utgikk. Kommunen godkjente også oppsetting av gjerder rundt ”Truberjordet” som ligger vest for Søndre Truber og rett nord for Strandvika. Ingen av klagene førte frem.

Man skulle tro at nok var nok, men de nevnte foreninger krever nå omkamp. Juridisk sett kan det stilles spørsmål om det er fylkesmannen som er rette vedkommende, og om kommunen derfor burde avvist henvendelsen. Jeg lar det ligge fordi kommunen har valgt å realitetsbehandle saken.

I henvendelsen brukes det sterke ord som at kommunen ”ikke hittil [har] vært villig til å ivareta sine innbyggeres interesse på dette området” og at grunneier ”systematisk [har] stengt veien ved Truberjordet, veien ved Helle og veien ved Engebukta.”

En god regel er at man ikke skal bruke sterkere ord enn man kan ”vinterfø”.

Det gjør foreningene åpenbart her, idet både porten og gjerdene er lovlig oppsatt. Kommunen har til friluftsformål ervervet i alt 680 mål av Yxney, iberegnet 240 mål holmer og skjær, satt opp toaletter, etablert gangveier osv.

Friluftsloven § 13 forbyr grunneier blant annet ved stengsel eller på annen måte å vanskeliggjøre ferdsel i utmark med mindre det tjener hans ”berettigede interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for almenhetens [sic]utøvelse av allemannsrett.”

Gjerdene rundt ”Truberjordet” omgir et jorde der sauer og hester beiter. Gjerdingen gjelder således innmark, og tjener grunneierens berettigede interesser. De fortrenger heller ikke allmennhetens berettigede interesser.

I Kongsbakkedommen (Rt-2008-803) som gjaldt en oppsatt port for å hindre ferdsel gjennom tunet og ned til stranda på eiendommen Kongsbakke i Larvik, uttalte flertallet at det måtte ”tillegges betydelig vekt ved vurderingen at i hvert fall god adkomst allerede er sikret over familien Collets eiendom.

”På Yxney ble det allerede i avtalen i 2007 sikret to adkomster til Engebukta slik som beskrevet ovenfor. I tillegg mener jeg det senere er skiltet adkomst fra Strandvika.

LES OGSÅ: Hvorfor ivaretar ikke Sandefjord sine innbyggeres interesser i fri ferdsel?

Når det gjelder porten ved ”Fiskerhytta”, er den oppsatt fordi den er ment å hindre ferdsel forbi hytta.

Veien går 1,5 meter fra hytteveggen og området ble derfor allerede i avtalen i 2007 ansett for å være innmark. Problemet med porten er at den vanskeliggjør videre ferdsel utover på vestsiden av Yxney der det fra tidligere tider er bygd det som kalles ”Klubbhuset” og der veien ender ved en oppsatt fritidsbolig, men der det nok også er områder som ikke kan karakteriseres som innmark.

Isolert sett må porten sies å tjene grunneierens berettigede interesse, men spørsmålet er om dette skjer til utilbørlig fortrengsel for vår ferdselsrett.

For at noe skal være utilbørlig må man kunne felle en moralsk dom over det, det er en streng norm som krever atskillig før den anses overtrådt.

LES HVA GRUNNEIER SELV SKRIVER HER: Avtalen gjør at kommunen kan tilrettelegge

Foreningene har, som kommunen peker på, ikke kunnet påvise noen nye momenter som ikke ble vurdert da avtalen ble inngått og under den senere behandling hos fylkesmannen.

Det betyr nok at vi også de kommende år må leve med de fantastiske turmulighetene som finnes på Yxney med god tilgang også til Engebukta, først og fremst takket være Sandefjord kommune.