Gå til sidens hovedinnhold

Vi naboer vil miste fem timer sol daglig og få svært lite utsikt. Er det sånn A/S Thor Dahl vil at vi skal ha det?!

Det var med forskrekkelse beboerne i Framnesveien leste innlegget i Sandefjords Blad 27.11.2020 hvor Thor Dahls planer for utbygging på Langestrand syd ble presentert. Det finnes ennå ingen detaljerte planer, bare skissene som det framstår i avisa. Ved å tolke kotehøydene har vi fått et bilde av hvordan Thor Dahl tenker seg byggene. Veldig massivt og veldig høyt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Beboerne i Framnesveien vil påpeke følgende: Hvis man sammenligner tegningen med flyfotoet, ser det ut som om friområdene blir like store etter utbyggingen som de er i dag. Det kan det umulig være plass til. Hvis man ikke skal fylle ut i sjøen. Hvor mye vil gå med til privat fellesområde for blokkene? Og hvor skal det være nærlekeplass (og områdelekeplass)?

Ifølge SB så skal Thor Dahl kutte ned vernede eiketrær ved å plante nye. Vi mener det må tas hensyn til vern av eikene i henhold til Naturmangfoldloven

Lite gjennomtenkt

En regulering rundt en bygningsmasse med opp mot 85 boenheter i tillegg til det som bygges på nordsiden, uten å ta med veisystemer og omliggende boliger er lite gjennomtenkt. Verken naboer i øst eller noe av veisystemet som vil bli belastet, er hensyntatt i reguleringen.

Les også

Grøntarealer og tursti mot vannet på Langestrand, og 80 boliger i bakkant

En del av bebyggelsen vil ligge ca. 15–17 meter over Framnesveien. Høyden til bygningsmassen blir trolig opp til 30 meter, og det er like høyt som noen av bygningene til Jotun. Det er ca. 20 meter mellom tomtene på østsida (Framnesveien 35), og der hvor bebyggelsen til AS Thor Dahl er tenkt. Med denne løsningen som de presenterer så vil alle miste 5 timer sol daglig og få svært lite utsikt. Solen vil forsvinne ca. 16:00 på sommeren og ca. 14:30 utenfor sommeren. Det blir svært dårlig med sol, utsikt og en stor tap av dagslys. Underetasjene har ikke gjennomgående lys, og vil spesielt bli rammet.

Kun til fordel for de nye

Går dette AS Thor Dahls vei, så er vil det forringe eksisterende bomiljø og ikke mist «rane» mange bakenforliggende boligeiere for store verdier av deres eiendommer. Det ser ut til at reguleringen / utbyggingen er kun til fordel for dem som skal bo på Langestrand og ikke eksisterende befolkningen som bor på Framnes!

I lys av kvikkleiretragedien på Gjerdrum, sies det i rapport fra Multiconsult, vedr. grunnundersøkelser på Langestrand, 15.05, 2007, rapportnr 81007-5: «De supplerende undersøkelsene viser at området består av et øvre lag med høy bormotstand av ant. sand, grus, stein og stedvis steinfylling til dybder fra 1-0-3,5 m. Under topplaget er det bløt siltig leire som stedvis er kvikk…. [ ]…. Fra ca. 9 meter dybde til prøveserien er avsluttet i 10,5 m dybde er den omrørte skjærefastheten så liten at leira karakteriseres som kvikkleire». Vi ber om at det blir utført en ny kartlegging vedrørende grunnforholdene.

Dette er påfallende

Vi synes det er påfallende at utbygger vil sette opp høye bygg foran den eksisterende bebyggelsen. Det bør være enkelt å «flytte» antall boenheter lenger sør, og nord for stien, hvor det ikke vil være til sjenanse for bakenforliggende bebyggelse.

Trafikkbelastningen på området, fra Kilen og utover er allerede stor. I tillegg til Langestrand er det også prosjektert flere boliger, og presset på veien bare øker. Det er problematisk, og må tas hensyn til.

Langestrand er den stranda som er nærmest sentrum. Med en slik utbygging vil stranda bli mer privatisert og mindre tilgjengelig for alle andre enn dem som bor der. Området bak stranda burde dedikeres til grøntområde og lekeplass.

Trist for omgivelsene

Hvis det skal bygges på Langestrand, må det tas hensyn til eksisterende boliger. Vi synes at antall boenheter er svært høyt og ber om at både antall enheter og byggehøyde blir skalert ned. Vi ber også utbygger om å tenke alternativt: for eksempel rekkehus/småhus. Vi synes det er trist at stadig nye kystnære områder skal bygges ned med høye blokker.

På møte i Hovedutvalget for miljø og plan i slutten av måneden vil Rådmannen fremme en prinsippsak vedr. utbygginga på Langestrand. Vi håper politikerne tenker seg grundig om, en utbygging i dette omfanget vil ødelegge området.

Kommentarer til denne saken