Aktøren, som i dag ikke er representert i Sandefjord by, er Vitus Apotek. De er til stede ti andre steder i Vestfold, deriblant Stokke.

– Apotek er dagligvarer

– Apotek er dagligvarer, mener sivilarkitekt Hans Erik Hoberg. Han er rådgiver for Rolf Skallist i Stub Eiendom, som sliter med å vinne fram overfor administrasjonen. Nå har de klaget til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

I klagen viser Hoberg til at Gokstad Apotek fikk etablere seg i lokalene til Meny Åsane, selv om reguleringsplanen ikke tillater dette. Det er også gitt tillatelse til skilting. Hoberg advarer derfor kommunen mot forskjellsbehandling. Også Meny på Release Arena på Pindsle og OBS! varehus på Fokserød har apotek i tilknytning til dagligvarebutikken.

Ifølge kommunen kommer klagesaken til behandling i hovedutvalget for miljø og plan i mars.

– Like viktig som mat under pandemien

I søknaden om å få etablere et 150 kvadratmeter stort apotek i denne delen av byen argumenter Hoberg blant annet med at eksisterende bygningsmasse blir utnyttet, at både dagligvarer og apotekvarer er nødvendighetsartikler, at det ikke er andre apotekutsalg i nærheten og at apotek må ses på som en del av helsetjenesten. Lokalene har tidligere vært godkjent brukt til frisørsalong.

I klagen vises det også til de spesielle behovene for apotekvarer innbyggerne har under pandemien, og at det i perioder kun har vært tillatt med salg av dagligvarer og apotekvarer.

– Ja vil uthule bestemmelsene

Administrasjonens avslag begrunnes med at det ikke er ønskelig med mer detaljhandel utenom dagligvarer i denne delen av byen. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er tillatte formål her lager, industri, håndverksvirskomheter og forretning for dagligvare og plasskrevende konsept. Frykt for svekket sentrumshandel og uheldig presensvirkning ved et ja er også brukt som argumenter for at søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser avslås. Et ja vil uthule formålet, og fordelene ved godkjenning er ikke klart større enn ulempene, argumenterer administrasjonen.

Hoberg mener på sin side at administrasjonen tolker kommuneplanen for strengt. Han avviser også at etablering av apotek på Hasle vil redusere eller svekke sentrumshandelen.