Gå til sidens hovedinnhold

Yxney-klage fra Forum for natur og friluftsliv førte ikke fram. Rettssak eneste mulighet, fastslår statsforvalteren.

Det regionale organet Forum for natur og friluftsliv (FNF) vil oppheve kommunestyrets beslutning om at stengsler på Yxney er greit. Et forsøk på å få statsforvalteren til å overprøve det lokale selvstyret, har ikke ført fram.

For abonnenter

«Vedtaket» i kommunestyret 18. februar i år er ikke et vedtak i lovens forstand, konkluderer Statsforvalteren i Agder, som har avgjort saken, etter en henstilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har erklært seg inhabil, fordi de har hatt en rolle i klageprosessen.

– Uttalelse, ikke vedtak

«Vedtaket» i kommunestyret er kun å anse som en uttalelse etter friluftslovens paragraf 20, og er således en uforpliktende vurdering fra kommunens side, uttaler statsforvalteren. Enkeltvedtak kan påklages. «Enkeltvedtak» er definert som «et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer». Siden den aktuelle avgjørelsen i kommunestyret ikke er et formelt vedtak, kommer FNF ingen vei. Statsforvalteren i Agder opprettholder derfor vedtaket i kommunestyret 25. mars, der klagen fra FNF ble avvist.

Les også

Yxney-stengsler: Ikke ulovlige

Eneste mulighet når det gjelder tvister om paragraf 20 i friluftsloven er å prøve saken for domstolene, opplyser statsforvalteren i Agder. Avgjørelsen herfra er endelig, og kan ikke påklages.

Forum for natur og friluft

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på regionalt nivå. Formåleter å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte regionene.

Styret i FNF består av øverste administrative leder, eller stedfortreder, i Norsk Friluftsliv, Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Friluftsrådenes Landsforbund og en representant oppnevnt av de ansatte.

Også lokallagene av Turistforeningen, Naturvernforbundet og Jeger og Fisk har klaget på stengslene, og karakterisert dem som ulovlige.

Les også

Rådmannen avviser nye anklager om ulovlige stengsler på Yxney

Stengslene på Yxney var et hett tema i 2012, i forbindelse med endringer i friluftsloven året før. Også den gang konkluderte Sandefjord kommune på samme måte: Tiltakene er ikke ulovlige.

Langvarig strid

Sandefjord kommune har i saken 18. februar ment noe om framkommeligheten for allmennheten på Yxney, og kommet til at gjerdene rundt Truberjordet og porten ved Engebukta ikke er ulovlige stengsler. Vurderingene er gjort etter paragraf 13 i friluftsloven. Gjerdene og porten har i lang tid vært et stridstema mellom grunneier, kommunen og de lokale friluftsinteressene i Sandefjord.

I forbindelse med uttalelsen om gjerdene og porten har kommunestyret bestemt at en alternativ sti på sørsiden av hestejordet skal vurderes utbedret, slik at den får universell utforming. Kostnadene skal i så fall dekkes av midlene som er avsatt til drift og vedlikehold av Yxney.

Les også

Det er ikke alle som kan storme Capitol Hill for å bli hørt, men så er det heller ikke lett å nå fram om Yxney til Rådhuset i Sandefjord, vårt Capitol Hill

V/SV/MDG/R alene i kommunestyret

I kommunestyret har det vært uenighet om hvorvidt det er greit med stengslene eller ikke. Da klagen fra FNF ble behandlet 25. mars, fremmet Peder Sunde (V) forslag om at godkjenningsvedtaket 18. februar skulle anses som ulovlig fattet. I tillegg inneholdt forslaget en formulering om at porten ved Engebukta og stengslene på vestsiden av Truberjordet ved saueskuret skulle anses å være i strid med paragraf 13 i friluftsloven. Rådmannen derimot ville ha politikerne til å erklære at stengslene ikke er ulovlige. I sum mente rådmannen at alt som er gjort, har gitt Yxney en vesentlig bedre tilrettelegging for alle grupper, og at det er gjennomført «gode avbøtende tiltak for allmennheten».

Sunde fikk støtte fra SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Dermed ble avvisningen av klagen fra FNF vedtatt med 38 mot syv stemmer.

Kommentarer til denne saken